Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zjazd Sprawozdawczy (15.04.2003 r.)

15 kwietnia br. odbył się Zjazd Sprawozdawczy MOIIB. Na 205 delegatów wybranych na 1-szy Założycielski Zjazd obecnych było 115 delegatów, co stanowi 56%. W zjeździe uczestniczył prof. Zbigniew Grabowski - Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Rady MOIIB od 1-szego Zjazdu przedstawił kol. Zygmunt Rawicki (zał. 1), przewodniczący Rady MOIIB a sprawozdanie finansowe za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2002 roku - kol. Irena Bobulska-Pacek - skarbnik MOIIB. Przedstawione zostały także sprawozdania organów Rady: Komisji Kwalifikacyjnej - kol. Stanisław Karczmarczyk - przewodniczący OKK, Sądu Dyscyplinarnego - kol. Zbigniew Domosławski - przewodniczący OSD, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - kol Stanisław Abrahamowicz, Komisji Rewizyjnej - kol. Henryk Trębacz - przewodniczący OKR. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Delegatów jednomyślnie.

Ramowy program działania MOIIB na rok 2003 przedstawiła kol. Grażyna Skoplak - sekretarz MOIIB (zał. 2), a preliminarz budżetu na 2003 rok - kol. Irena Bobulska-Pacek - skarbnik MOIIB. Oba te dokumenty, po dyskusji, zostały przyjęte przez Delegatów jednomyślnie. Zjazd przyjął także uchwały i wnioski (zał. 3).

Załączniki

Galeria zdjęć