Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2015

17 marca 2015 r.

Numer Treść Uwagi
44/R/2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
45/R/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2014 rok
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady MOIIB za 2014 rok, zatwierdza go i rekomenduje XIV Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
46/R/2015 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się projektem budżetu na 2015 rok, zatwierdza go i rekomenduje XIV Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
47/R/2015 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XIV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla delegatów na XIV Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB.
48/R/2015 w sprawie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie do Uchwały Nr 24/R/2010
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Rada Małopolskiej OIIB postanawia wprowadzić zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie do Uchwały Nr 24/R/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
49/R/2015 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjmuje ich zalecenia do wiadomości i stosowania.

9 czerwca 2015 r.

Numer Treść Uwagi
50/R/2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
51/R/2015 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 9 członków MOIIB.
52/R/2015 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 6 członków MOIIB.
53/R/2015 w sprawie zakupu części działki
Rada Małopolskiej OIIB akceptuje ustalenia umowy
w sprawie zakupu części działki przy siedzibie Małopolskiej OIIB na ul. Czarnowiejskiej 80 w Krakowie.
54/R/2015 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z uchwałami Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjmuje je do wiadomości i przekazuje Prezydium Rady MOIIB do przygotowania odpowiedzi na zawarte w nich zalecenia pokontrolne.

18 września 2015 r.

Numer Treść Uwagi
55/R/2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
56/R/2015 w sprawie zakupu kalendarzy na 2016 rok
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2016 rok.
57/R/2015 w sprawie przyznania dofinansowania druku materiałów konferencyjnych "Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych "Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie", w numerze 7 czasopisma "Transport Miejski i Regionalny".
58/R/2015 w sprawie aktualizacji regulaminu organizacyjnego Biura MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB wprowadza zmiany do regulaminu organizacyjnego Biura Małopolskiej OIIB, zatwierdzonego uchwałą Rady Nr 5/R/2003 z dn. 25.02.2003 r.
59/R/2015 w sprawie objęcia patronatem honorowym konferencji "Intelligent Building Technologies & Multimedia Management - IBTMM 2015"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym konferencję "Intelligent Building Technologies & Multimedia Management - IBTMM 2015", która odbędzoe się w dn. 05-06.11.2015 r.

17 listopada 2015 r.

Numer Treść Uwagi
60/R/2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
61/R/2015 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
62/R/2015 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 124 członków MOIIB.
63/R/2015 w sprawie wsparcia inicjatywy konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń" Rada Małopolskiej OIIB postanawia poprzeć inicjatywę oraz przyznać dofinansowanie konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń".
64/R/2015 w sprawie objęcia patronatem honorowym XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Korbielowie pt. "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym XXVIII Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych", która odbędzie się w dniach 29.02-02.03.2016 r. w Korbielowie.
65/R/2015 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych VI Krajowej Konferencji N-T pt. "Inżynieria Elektryczna w Budownictwie" Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych VI Krajowej Konferencji N-T pt. "Inżynieria Elektryczna w Budownictwie", która odbyła się w dn. 22.10.2015 r.
66/R/2015 w sprawie likwidacji środków trwałych Rada Małopolskiej OIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt biurowy.
67/R/2015 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Izby według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
68/R/2015 w sprawie dofinansowania spotkania integracyjnego członków MOIIB - VII Bal Karnawałowy Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie na zorganizowanie VII Balu Karnawałowego dla członków Małopolskiej OIIB, który odbędzie się w dn. 09.01.2016 r.
69/R/2015 w sprawie delegowania członków MOIIB do udziału w Konferencji WPPK `2016 Rada Małopolskiej OIIB postanawia delegować 8 Członków MOIIB do udziału w XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji `2016, która odbędzie się w Szczyrku w dniach 24-27.02.2016 r.
70/R/2015 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych II Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD `2015 Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych II Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD `2015 nt. "Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie", która odbyła się w dniach 21-23.10.2015 r w Krakowie.
71/R/2015 w sprawie objęcia patronatem honorowym XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. " Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko" Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym XVIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pt. " Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", która odbędzie się w dniach 06-08.04.2016 r. w Krynicy-Zdroju.
72/R/2015 w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa Rada Małopolskiej OIIB postanawia uzupełnić o jedną ososbę skład Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa.
73/R/2015 w sprawie rekomendowania ramowego programu działania Rady MOIIB na 2016 rok Rada Małopolskiej OIIB rekomenduje przyjęcie ramowego programu działania Rady MOIIB na 2016 rok do realizacji.

15 grudnia 2015 r.

Numer Treść Uwagi
74/R/2015 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje prowizorium budżetu na 2016 rok.
75/R/2015 w sprawie uchwalenia ryczałtu i ekwiwalentu dla członków Izby
Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla przewodniczących oraz członków organów i zespołów problemowych Małopolskiej OIIB.
76/R/2015 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjmuje je do wiadomości i przekazuje Prezydium Rady do przygotowania odpowiedzi na zawarte w nich zalecenia pokontrolne.
77/R/2015 w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania Patronatów przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje do stosowania "Zasady przyznawania Patronatów przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa".
78/R/2015 w sprawie przekazania darowizny na Centrum Jana Pawła II
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie na budowę Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się".
79/R/2015 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Polityka parkingowa w miastach" Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Polityka parkingowa w miastach", która odbyla się w dniach 16-17.11.2015 r.
80/R/2015 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych w miesięczniku Przegląd Górniczy konferencji naukowej z cyklu "Budownictwo i Górnictwo"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych Konferencji z cyklu "Budownictwo i Górnictwo" pod nazwą "Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko", która odbyla sie w dniach 24-26.06.2015 r. w Krakowie.
81/R/2015 w sprawie delegowania członka MOIIB do udziału w Konferencji WPPK `2016 Rada Małopolskiej OIIB postanawia delegować jedną osobę do udziału w XXXI Ogólnopolskiej Konferencji "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - WPPK ` 2016", która odbędzie się w dniach 24-27.02.2016 r. w Szczyrku.
82/R/2015 w sprawie objęcia patronatem VI Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej EUROINŻYNIER Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym VI Ogólnopolską Konferencję Budowlaną Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER, która odbędzie się w dniach 15-17.04.2016 r. w Krakowie.