Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XVIII Zjazd Sprawozdawczy (06.04.2019 r.)

 

XVIII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie odbył się
6 kwietnia 2019 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego.

Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili swoją obecnością Zjazd, byli przedstawiciele; Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: prof. Zbigniew Grabowski - honorowy Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i dr inż. Zygmunt Rawicki - Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz mgr inż. arch. Grzegorz Lechowicz - Sekretarz Rady Małopolskiej Izby Architektów, dr hab. inż. Andrzej Szarata prof. PK - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki prof. PK - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Piotr Hrabia - Prezydent Galicyjskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W gronie  delegatów w Zjeździe udział wzięli między innymi Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego: Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie powiat grodzki, Gabriela Przystał - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Renata Kaczmarczyk - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni, Przewodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych: Krystyna Korniak-Figa -  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Andrzej M. Kucharski - Prezes Zarządu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Małgorzata Duma-Michalik - Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Renata Łabędź - Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej - Rady w Tarnowie, Jan Strzałka – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział Kraków, Zbigniew Kot - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego: Lucjan Robert Cerazy – Zastępca Burmistrza m. Bochnia oraz Tadeusz Rafacz - Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego.

Zaproszeni goście poruszali w swoich wystąpieniach najistotniejsze obecnie dla środowiska inżynierów budownictwa tematy, dotyczące m. in. kształcenia inżynierów budownictwa, programów nauczania na kierunkach technicznych przygotowujących do ubiegania się o uprawnienia budowlane, prac legislacyjnych
w zakresie regulacji prawnych dotyczących zawodu inżyniera i procesu budowlanego. W wystąpieniach akcentowana była waga współpracy uczelni z samorządem zawodowym, wybrzmiewały podziękowania
i gratulacje dla naszego małopolskiego samorządu zawodowego inżynierów za dotychczasowe działania oraz życzenia pomyślności w dalszej aktywności.

W Zjeździe wzięło udział 119 delegatów, spośród 152 uprawnionych, co stanowi ponad 78%.

Ustawowe organy działające w strukturach MOIIB przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności w 2018 roku, a także przedstawione zostało roczne sprawozdanie finansowe. Wszystkie przedstawione sprawozdania w wyniku głosowań, zostały jednogłośnie przyjęte. Na zakończenie części sprawozdawczej XVIII Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Komisja Uchwał i Wniosków, wybrana przez Zjazd, przyjęła łącznie 5 pisemnych wniosków, z czego jeden wniosek został podczas dyskusji nad nim podzielony formalnie na 2 wnioski. Wszystkie wnioski były przedmiotem dyskusji i głosowań, w wyniku których dwa wnioski zostały przyjęte do realizacji.

 

Elżbieta Gabryś
Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB


Galeria zdjęć