Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XXII Zjazd Sprawozdawczy (22.04.2023 r.)

 

XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


XXII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB odbył się 22 kwietnia 2023 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W Zjeździe wzięło udział 118 Delegatów spośród 147 uprawnionych do udziału w Okręgowym Zjeździe, co stanowiło 80,3 % frekwencję.

Obrady Zjazdu otworzył Mirosław Boryczko, Przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB, podkreślając w swoim wystąpieniu osiągniecia poczynione przez MOIIB w minionym roku.
Przewodniczącym XXII Zjazdu wybrany został Tadeusz Rafacz, a w skład Prezydium weszli, jako wiceprzewodniczący – Małgorzata Mierczak i Jan Żakowski oraz jako sekretarze – Renata Kaczmarczyk i Katarzyna Batorska.

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na Zjeździe Małopolskiej OIIB reprezentował Filip Pachla, Wiceprezes Krajowej Rady PIIB.  Zjazd zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej; dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki; dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji URK; płk Marek Stasiak Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju oraz Przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Małopolski.

Goście w swoich wystąpieniach docenili rolę Małopolskiej OIIB dla środowiska inżynierów oraz podkreślali znaczenie bardzo dobrej współpracy między Małopolską OIIB a wyższymi uczelniami w różnych aspektach.
Okręgowy Zjazd był okazją do uhonorowania 6 członków Małopolskiej OIIB  za ich działalność na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Katarzyna Batorska otrzymała Srebrną Odznakę Honorową PIIB; Małgorzata Mierczak otrzymała Srebrną Odznakę Honorową PIIB; Wojciech Sokal otrzymał Złotą Honorową Odznakę PIIB; Maria Duma otrzymała Złotą Honorową Odznakę PIIB; Andrzej M. Kucharski otrzymał Medal 20-lecia Małopolskiej OIIB; Marian Janusz otrzymał Medal 20-lecia Małopolskiej OIIB. Medalem 20-lecia Małopolskiej OIIB uhonorowany został również płk Marek Stasiak.

Dokonany został wybór Zjazdowych Komisji: Mandatowej (3-osobowej), Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, których Przewodniczącymi w wyniku ich ukonstytuowania się zostali: Komisji Mandatowej: Joanna Misygar, Komisji Skrutacyjnej: Przemysław Ziębacz oraz Uchwał i Wniosków: Kazimierz Podkówka.

Szczegółowe sprawozdania wszystkich organów Małopolskiej OIIB z kilkutygodniowym wyprzedzeniem udostępnione były Delegatom w materiałach zjazdowych w formie elektronicznej. Podczas obrad Zjazdu  Sekretarz Okręgowej Rady – Elżbieta Gabryś, Skarbnik Małopolskiej OIIB – Filip Pachla oraz Przewodniczący: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Zygmunt Rawicki, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Andrzej Jasica, Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Paweł Wisz i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Marian Janusz, przedstawili istotne aspekty sprawozdań z działalności w roku sprawozdawczym ww. organów  oraz sprawozdanie finansowe za miniony rok. XXII Zjazd zatwierdził wszystkie sprawozdania z działalności organów w 2022 r. oraz na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Małopolskiej OIIB za rok 2022.  Zjazd  zatwierdził również budżet Małopolskiej OIIB na rok 2023.

Do zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły wnioski od 3 delegatów. Przedmiotem pierwszego była prośba o wystąpienie do właściwego Ministra o zmianę Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w zakresie  dotyczącym specjalizacji hydrotechnicznej w celu zapewnienia równości praw dla inżynierów wszystkich specjalności oraz zgodność Rozporządzenia z ustawą. Drugi wniosek dotyczył prośby o wystąpienie o nowelizację Ustawy Prawo Budowlane w zakresie wydłużenia praktyk zawodowych do poziomu jak w roku 2003. Trzeci wniosek dotyczył przesunięcia terminu Zjazdu na styczeń co miałoby poprawić frekwencję. Wniosek trzeci został odrzucony w głosowaniu. Rekomendowane wnioski zostały skierowane przez Zjazd do rozpatrzenia w struktura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Elżbieta Gabryś
Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB


Galeria zdjęć