Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2012

17 stycznia 2012 r.

Numer Treść Uwagi
53/P/2012 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego
Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
54/P/2012 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć patronat honorowy nad XI Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną "ENERGODOM `2012", która odbędzie się w dniach 12-14.09.2012 r. w Krakowie.
55/P/2012
w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego

Prezydium Rady MOIIB postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Izby za 2011 rok.
56/P/2012
w sprawie odpłatnego zbycia wyposażenia Biura Punktu Informacyjnego w Nowym Sączu z pomieszczenia przy ul. Kraszewskiego 44
Prezydium Rady MOIIB akceptuje protokół z negocjacji wyceny wyposażenia Biura Punktu Informacyjnego MOIIB w Nowym Sączu i postanawia przekazać je odpłatnie zgodnie z ustaloną wyceną.
57/P/2012 w sprawie dofinansowania spotkania integracyjnego członków MOIIB - V bal karnawałowy Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie spotkania integracyjnego członków MOIIB - V bal karnawałowy z przeznaczeniem na wynajem sali.
Numer Treść Uwagi
1/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
2/P/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Działań Samopomocowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu
3/P/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przyznać dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”.      
4/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 6 osób na członków zespołu
5/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
6/P/2010 w sprawie powołania redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB Prezydium Rady MOIIB powołuje na redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani” Pana Zygmunta Rawickiego, a na zastępcę redaktora biuletynu Pana Henryka Trębacza jako przedstawiciela Prezydium Rady MOIIB.
7/P/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
8/P/2010 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować
X Międzynarodowe Sympozjum ENERGODOM 2010
w dniach 13-15 września 2010
9/P/2010 w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia  podpisać umowę dzierżawy miejsc parkingowych przy budynku biura MOIIB w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80
10/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XXVI Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" w dniach 9-12.03.2011r.
w Szczyrku
11/P/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
12/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", w dniach 18-20.05.2011r.
w Krynicy Zdroju
13/P2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 14 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
14/P/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur związanych   z gospodarką środkami trwałymi oraz niskocennymi Prezydium Rady MOIIB zatwierdza procedury związane
z gospodarką środkami trwałymi, środkami niskocennymi, procedury obiegu dokumentów oraz decyzje zakupu środków trwałych.
15/P/2010 w sprawie powołania zespołu
do spraw opracowania projektu dostosowania i ujednolicenia zasad (polityki) w zakresie rachunkowości w MOIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia powołać zespół
do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowości w MOIIB

21 lutego 2012 r.

Numer Treść Uwagi
58/P/2012 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie i wyrazić zgodę na udział MOIIB we współorganizacji V Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Inżynieria elektryczna w budownictwie", która odbędzie się w dniu 25.10.2012 r.
59/P/2012 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.

15 maja 2012 r.

Numer Treść Uwagi
60/P/2012 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie XXVII Ogólnopolskiej Konferencji "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji", która odbyła się w dn. 7-10 marca 2012r. w Szczyrku.
61/P/2012 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.

7 sierpnia 2012 r.

Numer Treść Uwagi
62/P/2012 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.
63/P/2012 w sprawie delegowania członków OKK do udziału w konferencji
Prezydium Rady MOIIB deleguje trzech członków OKK MOIIB do uczestnictwa w LX Technicznych Dniach Drogowych, które odbędą się w dn. 13-15.11.2012 r. w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

9 października 2012 r.

Numer Treść Uwagi
64/P/2012 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
65/P/2012 w sprawie likwidacji środków trwałych
Prezydium Rady MOIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt komputerowy.

6 listopada 2012 r.

Numer Treść Uwagi
66/P/2012 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGODOM 2012, która odbyła się w Krakowie, w dn. 11-14.10.2012 r.
67/P/2012 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie V Krajowej Konferencji NT pt. "Inżynieria elektryczna w budownictwie", która odbyła się w Krakowie w dn. 25.10.2012 r.
68/P/2012 w sprawie objęcia patronatem konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć patronat nad "Targami Modernizacji Budynków", które odbędą się w dn. 27-28.11.2012 r. w Krakowie.