Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (05.04.2014 r.)

05 kwietnia 2014 r. odbył się XIII Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w którym wzięło udział 138 Delegatów
z ogólnej liczby 149 uprawnionych (92,62%).

Po dokonaniu otwarcia Zjazdu i powitaniu zaproszonych Gości przez dra inż. Stanisława Karczmarczyka
– Przewodniczącego Rady MOIIB delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w następującym składzie: przewodniczący – Henryk Trębacz, dwóch zastępców przewodniczącego: Gabriela Przystał i Ryszard Żakowski oraz dwóch sekretarzy: Katarzyna Gogola i Jerzy Korkowski.

W Zjeździe uczestniczyli następujący zaproszeni goście: Józef Lassota – Poseł na Sejm RP VII kadencji, dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz – Prorektor Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK – Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Elżbieta Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Artur Kania – p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Gabriela Przystał – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Andrzej Roch Dobrucki – Przewodniczący Krajowej Rady PIIB, Tadeusz Durak – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Urszula Kallik Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB i Śląska OIIB, Marian Płachecki – Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i Przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB, Marek Tarko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Borysław Czarakcziew – były Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Piotr Hrabia – Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa, Krystyna Korniak-Figa – Przewodnicząca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zbigniew Kot – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych Oddział Kraków, Mariusz Olko – Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Kraków, Lidia Żakowska – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział Kraków, Jan Strzałka – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Kraków, Bogdan Niżnik – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Nowa Huta.

Przewodniczący Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki wraz z Przewodniczącym MOIIB Stanisławem Karczmarczykiem wręczyli odznaczenia: Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB oraz Odznakę Honorową
„Za Zasługi dla Budownictwa” zasłużonym w kadencji 2010-2014 Członkom MOIIB. Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Ryszard Żakowski, Danuta Opolska, Krzysztof Majda, Marek Cabała, Elżbieta Gabryś, Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek, Jerzy Rasiński, Małgorzata Trębacz-Piotrowska, Wiktoria Konczewska, Krystyna Duraczyńska, Krzysztof Dyk, Krzysztof Seweryn. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Jadwiga Markowicz i Karol Ryż, a Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” otrzymała Elżbieta Jastrzębska. Wszystkim nagrodzonym Koleżankom i Kolegom składamy serdeczne gratulacje.

Goście Zjazdu w swoich okolicznościowych wystąpieniach zwrócili szczególną uwagę na dotychczasowe osiągnięcia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa Małopolski oraz bardzo dobrze układającą się współpracę z Małopolską OIIB, a wszystkim Delegatom Zjazdu życzyli owocnych obrad.

W kolejnym punkcie programu wybrane przez Delegatów Komisje Zjazdowe działały
w regulaminowych składach:

 • Komisja Mandatowa w składzie 3-osobowym:
  Jarosław Godek, Antoni Kawik, Adam Knapik;
 • Komisja Skrutacyjna w składzie 4-osobowym:
  Anna Bryksy, Stanisław Bierlit, Mateusz Morańda, Wiesław Smoroński;
 • Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 5-osobowym:
  Elżbieta Jastrzębska, Krystyna Korniak-Figa, Małgorzata Trębacz-Piotrowska, Zbigniew  Kot, Jan Skawiński;
 • Komisja Wyborcza w składzie 5-osobowym:
  Małgorzata Boryczko, Krzysztof Łukasik, Władysław Majka, Jan Strzałka,
  Kazimierz Ślusarczyk.

Sprawozdania za okres upływającej kadencji 2010-2014 złożył Przewodniczący MOIIB
– dr inż. Stanisław Karczmarczyk. Za mijający rok 2013 sprawozdanie z działalności Rady MOIIB przedstawił sekretarz Rady MOIIB – Wojciech Biliński a sprawozdanie finansowe skarbnik MOIIB – Mirosław Boryczko.
W ramach programu obrad OZD MOIIB skarbnik przedstawił również projekt budżetu MOIIB na rok 2014. Następnie krótkie sprawozdania z działalności poszczególnych Organów MOIIB zreferowali: Zygmunt Rawicki
– przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniew Franczak – koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Stanisław Abrahamowicz – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Danuta Opolska – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte większością głosów. Ponadto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił Radzie Małopolskiej OIIB absolutorium za rok 2013 (uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 129/137).

Delegaci Zjazdu wyłonili w tajnym głosowaniu Przewodniczącego MOIIB na kadencję 2014÷2018
– Kolegę Stanisława Karczmarczyka oraz pozostałych Przewodniczących Organów MOIIB, w osobach:

 • Kol. Zygmunta Rawickiego – OKK,
 • Kol. Krzysztofa Dyka – OSD,
 • Kol. Danutę Opolską – OKR.

Wybór 9-ciu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej został dokonany spośród
11 kandydatów, a największą liczbę głosów uzyskał Zbigniew Franczak, który będzie pełnił nadal funkcję Koordynatora Okręgowych Rzeczników.

Po przerwie obiadowej  Prezydium Zjazdu, przy udziale komisji Wyborczej i w tajnych głosowaniach, przeprowadziło wybory do Rady i wszystkich statutowych organów MOIIB.

Na zakończenie XIII Zjazdu Delegatów MOIIB Przewodniczący MOIIB Stanisław Karczmarczyk podziękował Delegatom za wybór i zaprosił wszystkich do aktywnej współpracy i ogłosił termin 1-ego posiedzenia Rady na 15 kwietnia 2014 r. w celu ukonstytuowania się Prezydium Rady.

Poniżej w tabeli zestawiono składy liczbowe wybranych członków do organów MOIIB na kadencję 2014÷2018.

Nazwa organu

Liczba wybranych do organów

Przewodniczący organu,
Koordynator ORzOZ

Rada MOIIB

29

Stanisław Karczmarczyk

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

18

Zygmunt Rawicki

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

8

Zbigniew Franczak

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

16

Krzysztof Dyk

Okręgowa Komisja Rewizyjna

6

Danuta Opolska

Delegaci na Zjazdy Krajowe

18

-----

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych zostało na piśmie 9 wniosków, z pośród których przyjęto
do realizacji 8 wniosków. W głosowaniu Delegaci przyjęli 1 wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd Delegatów PIIB, a 7 wniosków skierowano do realizacji przez Radę MOIIB.

Po wyczerpaniu porządku obrad zarówno Przewodniczący Zjazdu – Henryk Trębacz oraz Przewodniczący Rady MOIIB – Stanisław Karczmarczyk podziękowali wszystkim uczestnikom Zjazdu oraz dokonali zamknięcia obrad XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego MOIIB.

 

Wojciech Biliński

Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB

Galeria zdjęć

 

Fot. Piotr Rawicki