Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2013

22 stycznia 2013 r.

Numer Treść Uwagi
69/P/2013 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie XI Ogólnopolskiej Konferencji N-T "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbyła się w dniach 05-07.12.2012 r. w Zakopanem.
70/P/2013 w sprawie objęcia patronatem konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć patronat nad XXV Ogólnopolską Konferencją Naukową "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznej", która odbędzie się w dniach 25-28.02.2013 r. w Korbielowie.
71/P/2013 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Izby za 2012 rok.
72/P/2013 w sprawie delegowania członków MOIIB na Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - Wisła 2013 Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie deleguje członków MOIIB do udziału w WPPK 2013.

19 marca 2013 r.

Numer Treść Uwagi
73/P/2013 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
74/P/2013 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować V Krajową Konferencję NT pt.: "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach", która odbędzie się w październiku 2013 r.
75/P/2013 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć patronat honorowy i współfinansować VII Międzynarodowy Kongres "Intelligent Building System - InBus 2013", która odbędzie się w dn. 16-18.10.2013 r.
76/P/2013 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XII Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej OIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie ustala wypłatę ekwiwalentów dla Delegatów na XII Zjazd Sprawozdawczy MOIIB.

14 maja 2013 r.

Numer Treść Uwagi
77/P/2013 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
78/P/2013 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków MOIIB w szkoleniach N-T, z tytułu zakupu wydawnictw oraz oprgramowania komputerowego
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie dla 19 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw oraz oprgramowania komputerowego.
79/P/2013 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji", która odbyła się w Wiśle, w dn. 05-08.03.2013 r., jako częściowy zwrot kosztów druku materiałów konferencyjnych.

9 lipca 2013 r.

Numer Treść Uwagi
80/P/2013 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
81/P/2013 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków MOIIB w szkoleniach N-T, z tytułu zakupu wydawnictw oraz oprogramowania komputerowego
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie dla 16 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw oraz oprgramowania komputerowego.
82/P/2013 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie i objąć patronatem branżowym XXIX Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2014", która odbędzie się w dn. 26-29.03.2014 r. w Szczyrku, oraz współfinansować konferencję wg zasad obowiązujących w Izbie dla tego typu przedsięwzięć.
83/P/2013 w sprawie likwidacji środków trwałych Prezydium Rady MOIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt komputerowy.

20 sierpnia 2013 r.

Numer Treść Uwagi
84/P/2013 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 2 członków MOIIB.
85/P/2013 w sprawie powołania Przewodniczącej Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych
Prezydium Rady MOIIB powołuje Kol. Małgorzatę Boryczko na Przewodniczącą Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych.
86/P/2013 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie i objąć patronatem honorowym XXVI Ogólnopolską Konferencję N-T nt. "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych", która odbędzie się w dn. 03-06.03.2014 r. w Korbielowie.
87/P/2013 w sprawie powołania członka Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani"
Prezydium Rady MOIIB powołuje Kol. Pawła Krzysztofowicza na Członka Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani".
88/P/2013 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie i wyraża zgodę na wykorzystanie logo MOIIB w materiałach na VII Konferencję N-T nt. "Polityka parkingowa w miastach", która odbędzie się w dn. 16-18.10.2013 r.
w Zakopanem.
89/P/2013 w sprawie regulaminu zebrań wyborczych MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie przedstawia do zatwierdzenia przez Radę MOIIB projekt Regulaminu Zebrań w obwodach wyborczych Małopolskiej OIIB w związku
z wyborem delegatów na Zjazdy MOIIB w kadencji 2014-2018 oraz projekt Porządku Obrad Obwodowego Zebrania Wyborczego Małopolskiej OIIB.
90/P/2013 w sprawie organizacji wyborów delegatów na zjazd okręgowy Małopolskiej OIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie przedstawia do zatwierdzenia projekt podziału obszaru działania MOIIB na 7 obwodów wyborczych, propozycję terminów i miejsc zebrań wyborczych w obwodach oraz liczby delegatów na zjazdy Małopolskiej OIIB w kadencji 2014-2018, a także kandydatury osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów delegatów.

5 listopada 2013 r.

Numer Treść Uwagi
91/P/2013 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 4 członków MOIIB.
92/P/2013 w sprawie współudziału w organizacji międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej
Prezydium Rady MOIIB postanawia przyjąć patronat honorowy i wyraża zgodę na ykorzystanie logo MOIIB w materiałach dot. XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "ENERGODOM 2014", która odbędzie się w dn. 10-12.09.2014 r. w Krakowie, oraz dofinansować konferencję wg zasad obowiązujących w Izbie dla tego typu przedsięwzięć.
93/P/2013 w sprawie współudziału
w organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
Prezydium Rady MOIIB postanawia przyjąć patronat honorowy oraz uczestniczyć będzie w Komitecie Honorowym Konferencji, oraz wyraża zgodę wykorzystanie logo MOIIB w materiałach dot. XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Ochrona jakości i Zasobów Wód - Znaczenie wody dla rozowju gospodarczego", która odbędzie się w dn. 24-25.04.2014 r. w Krynicy-Zdroju, oraz dofinansować konferencję wg zasad obowiązujących w Izbie dla tego typu przedsięwzięć.