Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2022

18 stycznia 2022 r.

Numer Treść Uwagi
87/P/2022 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 6 członków MOIIB.
88/P/2022 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 1 członka MOIIB.
89/P/2022 w sprawie współorganizacji Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej mista, metropolii i regionów - NOVDROG`2022"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej mista, metropolii i regionów - NOVDROG`2022", która odbędzie się w dn. 10-11.03.2022 r.
90/P/2022 w sprawie objęcia honorowym patronatem oraz dofinansowania Zawodów Okręgowych XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB oraz dofinansować Zawody Okręgowe XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.
91/P/2022 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie i sysytemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie i sysytemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL", która odbyła się w dn. 01-03.12.2021 r.

15 lutego 2022 r.

Numer Treść Uwagi
92/P/2022 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 5 członków MOIIB.
93/P/2022 w sprawie objęcia patronatem honorowym 67 Konferencję Naukową Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym 67 Konferencję Naukową Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbędzie się w dn. 11-15.09.2022 r.
w Krakowie.

19 maja 2022 r.

Numer Treść Uwagi
1/P/2022 w sprawie dofinansowania materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów
NOVDROG `22"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów
NOVDROG `22", która odbyła się w dn. 21-22.04.2022 r.