Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

 

Regulamin działania Zespołu Problemowego

ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego jest organem pomocniczym i opiniodawczo-doradczym Rady MOIIB, utworzonym na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego celem jest prowadzenie działalności w zakresie pogłębiania i aktualizacji wiedzy technicznej oraz przepisów prawa w zakresie specjalności reprezentowanych przez członków Izby.

§ 2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zakres zadań,
 • tryb pracy i zasady działania Zespołu.

 

Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu

§ 3

 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 8 osób, w tym: przewodniczącego powołanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Zespołu.
 3. Zespół spośród swoich członków może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 5. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.

Rozdział III.  Zakres zadań Zespołu

§ 4

Ramowe zadania Zespołu problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego obejmują w szczególności:

 1. Opracowywanie kwartalnych planów imprez naukowo-technicznych (konferencji, seminariów, kursów, wyjazdów technicznych itp.) przy współpracy z branżowymi Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.
 2. Opiniowanie programów konferencji naukowo-technicznych współfinansowanych oraz obejmowanych patronatem honorowym przez MOIIB i wniosków o dofinansowanie konferencji.
 3. Opiniowanie wniosków o częściowe dofinansowanie dla członków MOIIB zgodnie 
  z obowiązującym regulaminem.
 4. Inicjowanie rozwoju szkoleń w systemie E-learningu.
 5. Współpraca z innymi Zespołami problemowymi MOIIB w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków Izby.
 6. Opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z imprez naukowo-technicznych współorganizowanych przez MOIIB.
 7. Opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Zespołu.

Rozdział IV.  Tryb pracy i zasady działania Zespołu

§ 5

 1. Zespół prowadzi działalność w zakresie pogłębiania i aktualizacji wiedzy technicznej oraz przepisów prawa w zakresie specjalności reprezentowanych przez członków Izby.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Zespół współpracuje z Komisją ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego RK PIIB.
 5. Przy ustalaniu programu działania w zakresie ustawicznego doskonalenia zawodowego Zespół wykorzystuje pozytywne i sprawdzone formy stosowane  w Państwach Grupy Wyszehradzkiej.
 6. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia 
  i podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu  Zespołu.
 7. Dla rozwiązania poszczególnych problemów Zespół może tworzyć grupy  robocze 
  z ich przewodniczącymi.

Rozdział V.  Postanowienia końcowe

§6

 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej i wymagają zatwierdzenia przez Radę MOIIB w trybie uchwały.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.

 


Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
stanowiący załącznik do Uchwały nr 13/R/2022 z dnia 21.06.2022 r.
pobierz plik