Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XI Zjazd Sprawozdawczy (21.04.2012 r.)

21 kwietnia 2012 r. odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego, przy al. 29-go Listopada w Krakowie XI Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział 121 Delegatów z ogólnej liczby 163 uprawnionych, co stanowiło 74,23%.

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni Goście: Janusz Żbik - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzej Bujakowski - Doradca Prezydenta miasta Krakowa, Artur Kania - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Elżbieta Gabryś - Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Borysław Czarakcziew - Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Marian Płachecki - Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIIB i Przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB, Władysław Waga - Prezes Krakowskiego Oddziału SEP. Goście Zjazdu w swoich okolicznościowych wystąpieniach zwrócili uwagę na bardzo dobrze układającą się współpracę z Małopolską OIIB.

W części oficjalnej Stanisław Karczmarczyk - Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB uroczyście wręczył Statuetki "Małopolski Inżynier Budownictwa" 2011 za wybitne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie budownictwa w zakresie projektowania i wykonawstwa, po poprzedzającej krótkiej laudacji na cześć wyróżnionych, wygłoszonej przez Wiceprzewodniczącego Rady MOIIB - Ryszarda Żakowskiego. Nagrody otrzymali: mgr inż. Andrzej Garpiel (w zakresie projektowania) oraz mgr inż. Marcin Braś (w zakresie wykonawstwa). Obaj nagrodzeni w swoich krótkich wystąpieniach złożyli szczególne podziękowania kapitule oraz małopolskiemu środowisku inżynierów budownictwa za otrzymane wyróżnienia.

Ważnym wydarzeniem było uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych przez Janusza Żbika - Podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który odznaczył w imieniu Prezydenta RP Orderem Odrodzenia Polski (IV klasy) Krzyżem Oficerskim: Stanisława Karczmarczyka i Zygmunta Rawickiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi Krystynę Korniak-Figę. Z kolei Andrzej Bujakowski - Doradca Prezydenta miasta Krakowa w imieniu Prezydenta Jacka Majchrowskiego wręczył Stanisławowi Abrahamowiczowi Odznakę Prezydenta m. Krakowa HONORIS GRATIA. Zostały również wręczone Srebrne Odznaki Honorowe PIIB przez Stanisława Karczmarczyka - Przewodniczącego Rady MOIIB, a które otrzymali: Roman Chmiel, Adam Knapik, Andrzej Kuldanek, Wacław Marcjan, Wojciech Struzik. W imieniu odznaczonych krótkie podziękowania złożył Zygmunt Rawicki - Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB.

W kolejnym punkcie programu Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w składzie: Przewodnicząca - Małgorzata Duma-Michalik, Zastępca Przewodniczącej - Zbysław Kałkowski oraz dwóch Sekretarzy: Adam Knapik i Jerzy Korkowski. Wybrane przez Delegatów Komisje Zjazdowe działały w regulaminowych składach, a przewodniczyli im:

  • Komisji Mandatowej - Elżbieta Jastrzębska,
  • Komisji Skrutacyjnej - Gabriela Guzik,
  • Komisji Uchwał i Wniosków - Paulina Pandyra-Ostrowska.

Sprawozdanie z działalności Rady MOIIB za rok 2011 przedstawił Wojciech Biliński - Sekretarz Rady MOIIB, a sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz projekt budżetu MIIIB na rok 2012 przedstawił Mirosław Boryczko - Skarbnik Małopolskiej OIIB. Następnie sprawozdania z działalności poszczególnych organów Izby zreferowali: Zygmunt Rawicki - Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniew Franczak - Koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Stanisław Abrahamowicz - Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Andrzej Turowicz - Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawione sprawozdania zostały przez Delegatów przyjęte większością głosów.

Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił Radzie Małopolskiej OIIB absolutorium za rok 2011 (uchwała został przyjęta jednomyślnie). Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono na piśmie 14 wniosków. W głosowaniu Delegaci przyjęli 3 wnioski skierowane do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB, a 1 wniosek został przekazany do realizacji przez Okręgową Radę Małopolskiej OIIB. Zjazd odrzucił 9 wniosków, a jeden wniosek został wycofany przez jego autora.

Stanisław Karczmarczyk
Przewodniczący Rady Małopolskiej OIIB

Galeria zdjęć

Fot. Piotr Rawicki