Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin Rady Programowej Biuletynu

 

 

Regulamin Rady Programowej

Biuletynu Informacyjnego BUDOWLANI

 

 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Rady MOIIB.
 2. Do zadań Rady Programowej należy: opiniowanie, doradzanie, ocena i wnioskowanie
  w sprawach profilu, zakresu tematycznego, poziomu, częstotliwości, objętości, nakładu, czytelnictwa i kolportażu Biuletynu Informacyjnego Budowlani oraz umieszczania ogłoszeń w Biuletynie.
 3. Radę Programową i jej przewodniczącego powołuje Rada MOIIB. Wskazane jest, aby liczebność Rady nie przekraczała 10 osób.
 4. Rada Programowa powoływana jest na okres 4 lat, zgodny z kadencją Rady MOIIB.
 5. Redaktor naczelny Biuletynu jest członkiem Rady Programowej.
 6. Rada Programowa wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 7. Przewodniczący Rady Programowej może zapraszać na posiedzenia osoby niebędące członkami Rady Programowej.
 8. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 9. Postanowienia Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos przewodniczącego.
 10. Protokoły z każdego posiedzenia Rady Programowej są sporządzane po odbyciu posiedzenia i podlegającą zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Programowej.
 11. Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia biuro MOIIB, a koszty związane
  z jej działalnością pokrywane są z budżetu Rady MOIIB, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej obowiązującymi w PIIB.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.

 

Regulamin Rady Programowej Biuletynu BUDOWLANI pobierz plik