Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin Rady Programowej Biuletynu

 

 

Regulamin Rady Programowej

Biuletynu Informacyjnego MOIIB „Budowlani”

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Rady MOIIB, utworzonym na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego celem jest merytoryczny nadzór nad publikowanymi treściami, decydowanie o kształcie merytorycznymi kierunkach rozwoju czasopisma, przedstawianie, na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej, opinii w innych kwestiach dotyczących czasopisma.

§ 2

Regulamin określa:

•    strukturę organizacyjną Rady Programowej,

•    zakres zadań,

•    tryb pracy i zasady działania Rady Programowej.

 

Rozdział II.
Struktura organizacyjna Rady Programowej

§ 3

 1. Rada Programowa składa się z członków w liczbie do 9 osób, w tym przewodniczącego powołanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Rady Programowej powoływani są przez Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Rady Programowej.
 3. Rada Programowa może spośród swoich członków dokonać wyboru sekretarza.
 4. Redaktor naczelny Biuletynu wchodzi w skład Rady Programowej z urzędu.
 5. Kadencja Rady Programowej odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 6. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Rady Programowej w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady (Prezydium Rady) MOIIB.

 

Rozdział III. 
Zakres zadań Rady Programowej

§ 4

Ramowe zadania Rady Programowej obejmują w szczególności:

 1. Wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju Biuletynu, w tym wyznaczenie celówi określenie zakresów przedmiotowych
 2. Czuwanie nad realizacją programowego charakteru czasopisma
 3. Czynne uczestnictwo w procesie wydawniczym

 

Rozdział IV. 
Tryb pracy i zasady działania Rady Programowej

§ 5

 1. Rada Programowa działa we wszystkich sprawach tematycznie dotyczących zadań i problemów środowiska skupionego w ramach działania Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, stowarzyszeń naukowo-technicznych i ośrodków edukacyjnych (w szczególności szkół i uczelni technicznych)
 2. Obsługę administracyjno–finansową Rady Programowej prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Rady Programowej nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Protokoły z każdego posiedzenia Rady Programowej są sporządzane po odbyciu posiedzenia i podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu  Zespołu.
 5. W razie potrzeby mogą być powoływane Zespoły robocze dla konkretnych tematów.

 

Rozdział V. 
Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej i wymagają zatwierdzenia przez Radę MOIIB w trybie uchwały.
 3. Rada Programowa realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Radzie Programowej następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.

 

Regulamin Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB „Budowlani”
stanowiący załącznik do Uchwały nr 14/R/2022 z dnia 21.06.2022 r.
pobierz plik