Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XII Zjazd Sprawozdawczy (20.04.2013 r.)

20 kwietnia 2013 r. odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie XII Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział 118 delegatów z ogólnej liczby 160 uprawnionych (73,75%).

Po dokonaniu otwarcia zjazdu i powitaniu zaproszonych gości przez Stanisława Karczmarczyka - Przewodniczącego Rady MOIIB - delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w następującym składzie: przewodniczący - Jan Strzałka, zastępczyni przewodniczącego - Gabriela Guzik oraz dwóch sekretarzy: Krystyna Duraczyńska i Halina Pasich.

W części oficjalnej zjazdu Stanisław Karczmarczyk wręczył Statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa 2012” za wybitne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie budownictwa w zakresie projektowania i wykonawstwa. Wręczenie statuetek poprzedziła krótka laudacja na cześć wyróżnionych, wygłoszona przez Ryszarda Żakowskiego - Wiceprzewodniczącego Rady MOIIB. Nagrody otrzymali: mgr inż. Jerzy Gundelach i mgr inż. Włodzimierz Jędrychowski (w zakresie projektowania) za projekt konstrukcji Centrum Kongresowego w Krakowie oraz mgr inż. Krzysztof Rusek (w zakresie wykonawstwa). Laureaci złożyli zebranym oraz kapitule podziękowania za otrzymane zaszczytne wyróżnienia.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: dr hab. inż. Tadeusz Tatara, prof. PK - dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Poltechniki Krakowskiej, Elżbieta Gabryś - dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Gabriela Guzik - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Ryszard Iwaniec - nadispektor Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie, Piotr Hrabia - prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa, Wojciech Dobrzański - sekretarz Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Andrzej Jaworski - skarbnik Krajowej Rady PIIB, Marian Płachecki - przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB oraz Krystyna Korniak-Figa - przewodnicząca Zarządu Głównego PZITS. Goście zjazdu w swoich okolicznościowych wystąpieniach zwrócili szczególną uwagę na dotychczasowe osiągnięcia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Małopolski oraz bardzo dobrze układającą się współpracę z Małopolską OIIB, a wszystkim delegatom zjazdu życzyli owocnych obrad.

W kolejnym punkcie programu wybrane przez delegatów Komisje Zjazdowe działały w regulaminowych składach, a przewodniczyli im:

- Komisji Mandatowo-Wyborczej - Jan Skawiński,
- Komisji Skrutacyjnej - Jarosław Godek,
- Komisji Uchwał i Wniosków - Zbigniew Kot.

Sprawozdania za rok 2012 przedstawili: z działalności Rady MOIIB Wojciech Biliński - sekretarz Rady MOIIB, oraz finansowe Mirosław Boryczko - skarbnik Małopolskiej OIIB. Następnie sprawozdania z działalności poszczególnych organów Izby zreferowali: Zygmunt Rawicki - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniew Franczak - koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Stanisław Abrahamowicz - przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Danuta Opolska - p.o. przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania podlegały procedurze głosowań i zostały przez delegatów przyjęte. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepiami, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zjazd udzielił Radzie Małopolskiej OIIB absolutorium za rok 2012 (uchwała został przyjęta jednomyślnie). Przedstawiony został również przez Mirosław Boryczko projekt budżetu MOIIB na rok 2013, który delegaci przyjęli.

W przeprowadzonych tajnych wyborach uzupełniających do OKR MOIIB  zostali wybrani: Danuta Opolska - na przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Wojciech Koński i Danuta Prażmowska-Sobota na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono na piśmie 2 wnioski. W głosowaniu delegaci przyjęli 1 wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB, a 1 wniosek zjazd odrzucił większością głosów. Dodatkowo Zbigniew Domosławski - delegat XII Okręgowego Zjazdu MOIIB złożył na piśmie 2 wnioski do Prezydium Zjazdu, które skierowano do rozpatrzenia przez Radę MOIIB.

Po wyczerpaniu porządku obrad Jan Strzałka - przewodniczący zjazdu i Stanisław Karczmarczyk - przewodniczący Rady MOIIB podziękowali wszystkim uczestnikom za aktywny udział i dokonali zamknięcia obrad XII Okręgowego Zjazdu MOIIB.

Stanisław Karczmarczyk
Przewodniczący Rady Małopolskiej OIIB

Galeria zdjęć

Fot. Piotr Rawicki