Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

VIII Zjazd Sprawozdawczy (07.04.2009 r.)

7 kwietnia 2009 r. odbył się VIII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział 123 delegatów na ogólną liczbę 189 uprawnionych, co stanowiło 65,1%.

W VIII Zjeździe Małopolskiej OIIB uczestniczyli następujący zaproszeni Goście:

 • Stanisław Bisztyga - senator ziemi krakowskiej,
 • Andrzej Adamczyk - poseł ziemi krakowskiej, z-ca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury,
 • Elżbieta Gabryś - dyrektor Wydziału Infrastruktury w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Janusz Żbik - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
 • Tadeusz Fic - Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie,
 • Borysław Czarakcziew - przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Krakowie,
 • prof. Maria Fiertak - prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
 • Janusz Rymsza - sekretarz Rady Krajowej PIIB,
 • Tomasz Stupnowicz - prezes Hanza Brokers,
 • Stanisław Gatlik - prezes Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Krakowie, a także przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych branży budowlanej z regionu krakowskiego (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, ZMRP i SITKRP).

Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu, którego przewodniczącym był Kol. Zbigniew Kot, wiceprzewodniczącą - Kol. Małgorzata Trębacz - Piotrowska, sekretarzami: Kol. Jadwiga Markowicz i Kol. Wiesław Potok. Komisje zjazdowe działały w regulaminowych składach, a przewodniczyli im:

 • mandatowej Kol. Krzysztof Majda,
 • skrutacyjnej Kol. Gabriela Guzik,
 • uchwał i wniosków Kol. Jan Skawiński.

Sprawozdanie za rok 2008 z działalności merytorycznej Rady przedstawiła Kol. Grażyna Skoplak - sekretarz Rady Małopolskiej OIIB a sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz projekt budżetu na rok 2009 przedstawił skarbnik Małopolskiej OIIB - Kol. Mirosław Boryczko.

Następnie sprawozdania z działalności poszczególnych organów Małopolskiej OIIB przedstawili ich przewodniczący:

 • Kol. Stanisław Karczmarczyk - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna,
 • Kol. Stanisław Abrahamowicz - koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Kol. Zbigniew Domosławski - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
 • Kol. Henryk Trębacz - Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Wszystkie sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte (jednomyślnie) formalnymi uchwałami Zjazdu. Ponadto, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zjazd udzielił Radzie Małopolskiej OIIB absolutorium za rok 2008 (przy trzech głosach wstrzymujących).

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono na piśmie 11 wniosków. W głosowaniu delegaci przyjęli 7 wniosków (2 wnioski skierowano do rozpatrzenia przez Radę Małopolskiej OIIB, 1 wniosek do rozpatrzenia przez Zespoły Problemowe Małopolskiej OIIB a 4 wnioski skierowano do rozpatrzenia w strukturach PIIB) a 4 wnioski zostały odrzucone.

Galeria zdjęć