Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

III Zjazd Sprawozdawczy (27.04.2004 r.)

27 kwietnia 2004 r odbył się III-ci Zjazd Sprawozdawczy MOIIB. Wzięło w nim udział 110 delegatów, co stanowiło 57,6 %. Aktualna liczba delegatów MOIIB wynosi 191 osób. Jest to o 14-stu delegatów mniej niż na początku kadencji w czerwcu 2002 roku (powodem jest skreślenie z listy członków MOIIB lub zawieszenie w prawach członka).

W Zjeździe uczestniczył Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - prof. Zbigniew Grabowski, a także zaproszeni Goście - Wiceprezydent Miasta Krakowa - Kazimierz Bujakowski, Z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Wiceprezes firmy Hansa Brokers, Przewodniczący Małopolskiej Izby Architektów oraz prezesi 6-ciu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z regionu małopolskiego.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2003 przedstawił Przewodniczący MOIIB - Kol. Zygmunt Rawicki, podkreślając, iż czas ten był poświęcony z jednej strony sprawom związanym z zakończeniem działalności organizacyjnej Izby, a następnie z wdrożeniem i rozwinięciem merytorycznej działalności ustawowej i statutowej na rzecz członków.

Sprawozdanie finansowe za rok 2003 oraz preliminarz budżetu na rok 2004 przedstawiła skarbnik MOIIB - Kol. Irena Bobulska-Pacek.

Sprawozdania z działalności poszczególnych organów MOIIB przedstawili ich przewodniczący, tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej - Kol. Stanisław Karczmarczyk, Sądu Dyscyplinarnego - Kol. Zbigniew Domosławski, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - Kol. Stanisław Abrahamowicz, Komisji Rewizyjnej - Kol. Henryk Trębacz.

Wszystkie przedstawione na Zjeździe sprawozdania, zostały przez delegatów przyjęte formalnymi uchwałami Zjazdu a także Delegaci udzielili Radzie absolutorium za 2003r. (przy jednym głosie wstrzymującym !!).

Sekretarz MOIIB, Kol. Grażyna Skoplak, w imieniu Rady MOIIB przedstawiła delegatom do rozparzenia i akceptacji 7 wniosków. Ponadto delegaci zgłosili na piśmie 21 wniosków. Ogółem Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła 28 wniosków, w tym do rozpatrzenia przez Radę MOIIB - 9, do przedstawienia przez delegatów na Zjazd Krajowy PIIB (w czerwcu b.r.) - 17 wniosków i 2 wnioski do zespołów problemowych MOIIB - co uzyskało formalną akceptację Zjazdu.

Galeria zdjęć