Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 37. sesja egzaminu "WIOSNA 2021"

W dniu 28 maja 2021 roku

planowany jest egzamin pisemny

w 37. sesji egzaminacyjnej "WIOSNA 2021."

 

Wnioski w sprawie kwalifikacji do 37. sesji
będą przyjmowane w okresie
04 - 29 stycznia 2021 r.

 

Uwaga:

Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu pisemnego w dniu 26 lutego br. i w terminie do 10 marca br. złożyły pisemny wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu pisemnego w 37 sesji, zgodnie z wymaganiami określonymi dla tej sesji, zostaną umieszczone  na listach kandydatów do egzaminu w maju br.

Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu ustnego w 36 sesji "Luty 2021", mogą w terminie do 29 marca br. złożyć pisemny wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu ustnego w 37 sesji "Maj 2021".

 

W trakcie egzaminu pisemnego i ustnego obowiązują:

 • "Wytyczne Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2"
  - pobierz plik
 • "Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów
  na uprawnienia budowalne..." - pobierz plik
 • "Zarządzenie Nr 1/2021 Przewodniczącego Rady Małopolskiej OIIB
  w Krakowie w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2"
  - pobierz plik

 

1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w 37.  sesji  oraz wnioski o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu należy kierować do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB, po uprzednim zalogowaniu się w portalu PIIB: logowanie kandydata (czynność obowiązkowa):


 

2. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące reżimy sanitarne  w kraju, wnioski należy przesyłać  w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem operatora Poczta Polska  lub firm kurierskich, na adres:

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie
ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków
,

z dopiskiem na kopercie:  Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.


3. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie odnotowane na portalu PIIB po około  72h od dnia doręczenia przesyłki do Biura MOIIB.


4. Rejestracja wniosków i wstępne  sprawdzenie ich  kompletności zostaną przeprowadzone w  Biurze OKK.  W przypadku braków Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia wniosku - konieczne jest zatem podanie we wniosku aktualnych danych bezpośredniej łączności ( numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).


5. Opłaty za kwalifikację na uprawnienia budowlane wynoszą:

- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600zł, płatne w dwóch ratach po 800 zł.

I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł

- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200zł, płatne w dwóch ratach po 1100 zł.

I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 1100 zł

 

Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616

MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne, imię, nazwisko, specjalność uprawnień

Zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminu pisemnego i ustnego zostaną doręczone zakwalifikowanym kandydatom do 37. sesji  za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, co najmniej miesiąc przed  tym terminem, zgodnie z art. 12 ust.4f ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2020r., 1333).

 

Kraków, 12.03.2021 r.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty:

Rzeczoznawca:

 • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego – pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego: www.piib.org.pl/regulaminy-kkk

Specjalizacja techniczno-budowlana:

 • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
  pobierz plik

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury OKK >>

Harmonogram dyżurów OKK