Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin dofinansowania szkoleń i doskonalenia zawodowego

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego pobierz plik
Zasady dofinansowania szkoleń on-line organizowanych przez O/SNT i TJO FSNT NOT współpracujące z MOIIB pobierz plik

 

 

REGULAMIN

ZASAD DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

CZŁONKÓW MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA


Na podstawie art.8 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz  inżynierów budownictwa,(Dz.U. z 2014r., poz.1946 .), uwzględniając obowiązek współdziałania w doskonaleniu  kwalifikacji zawodowych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapewnia wszystkim swoim członkom możliwość ustawicznego doskonalenia zawodowego poprzez:

 1. uczestnictwo w konferencjach naukowo-technicznych,
 2. uczestnictwo w kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach technicznych,
 3. prenumeratę czasopism technicznych,
 4. możliwość zakupu fachowych wydawnictw niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

1. ORGANIZOWANIE i WSPÓŁFINANSOWANIE KONFERENCJI PRZEZ MOIIB

§ 1.1

MOIIB może organizować konferencje naukowo-techniczne samodzielnie lub we współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, Wyższymi Uczelniami lub innymi Samorządami Zawodowymi. Koszty organizacji i uczestnictwa może pokrywać MOIIB w całości lub w części na podstawie pozytywnej decyzji w tej sprawie podjętej przez Prezydium Rady i zatwierdzeniu przez Radę MOIIB po wcześniejszym zaopiniowaniu programu konferencji przez Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

§ 1.2

MOIIB może współfinansować konferencje naukowo-techniczne organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, Wyższe Uczelnie, Izby Samorządu Zawodowego lub Izby Gospodarcze.

§ 1.3

Ostateczne współfinansowanie przez MOIIB konferencji naukowo-technicznych może być zrealizowane po spełnieniu przez Organizatora następujących wymagań formalnych:

 1. MOIIB będzie Współorganizatorem, Patronem Branżowym lub Patronem Honorowym - Konferencji. Informacja ta wraz z logo MOIIB będzie zamieszczona w materiałach dotyczących organizowanej konferencji (komunikaty, zeszyty konferencyjne, artykuły w prasie branżowej, postery itp.),
 2. Informacje dot. konferencji  naukowo-technicznej zawierające datę, miejsce, tytuł, nazwę organizatora powinny być rozpowszechnione poprzez:
 • zgłoszenie do biura MOIIB z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (min.1 kwartał),
 • zamieszczenie w planie szkoleń na dany kwartał, opracowywanym przez ZP ds. UDZ,
 • wydrukowanie w Biuletynie MOIIB  „Budowlani” w planie szkoleń na dany kwartał,
 1. Przygotowanie przez Organizatora Konferencji sprawozdania zawierającego program konferencji, liczbę ogólną uczestników konferencji oraz wykaz imienny z wyszczególnieniem członków MOIIB i ich podpisami.

§ 1.4

Współfinansowanie konferencji przez MOIIB może dotyczyć wyłącznie materiałów konferencyjnych wydanych przez Organizatora Konferencji po przedłożeniu przez Niego do biura MOIIB faktury dot. kosztów druku wydawnictwa lub artykułów w prasie branżowej wraz z przekazaniem 3 egz. materiałów w wersji papierowej  lub referatów czy wykładów w formie e-learningowej w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej MOIIB.

§ 1.5

Możliwe jest dofinansowanie dla Organizatora Konferencji kosztów opracowania referatów lub wykładów o wysokim poziomie merytorycznym poruszających tematy uznane przez ZP. ds. UDZ za istotne dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych wraz z prawem do bezpłatnego ich rozpowszechniania na stronie internetowej MOIIB. Z tytułu opracowania referatu lub wykładu w formie prezentacji elektronicznej przysługuje kwota w wysokości 500,- ÷  2.000,-zł.

§ 1.6

Wysokość przyznawanej kwoty dofinansowania konferencji związanej z współfinansowaniem materiałów konferencyjnych przyjmuje się wg kryterium jej znaczenia:

a. konferencja o zasięgu lokalnym                                            - do 3.000zł

b. konferencja o zasięgu ogólnopolskim                                   - do 5.000zł

c. konferencja o zasięgu międzynarodowym                            - do 7.000zł

 

§ 1.7

Decyzję o współfinansowaniu konferencji (kwoty dofinansowania obejmujące § 1.5 - § 1.6) podejmuje w formie uchwały Prezydium Rady i zatwierdza Rada MOIIB, po spełnieniu warunków określonych w § 1.3 i po uzyskaniu opinii Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB.

§ 1.8

Przekazanie informacji zwrotnej dot. wysokości przyznanej kwoty dofinansowania konferencji zgłoszonej  przez Komitet Organizacyjny następuje po spełnieniu warunków zawartych w § 1.7.

 

2. POKRYWANIE KOSZTÓW ORGANIZACJI KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW ORAZ WYCIECZEK TECHNICZNYCH

§ 2.1

MOIIB może współfinansować różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków MOIIB: kursy, szkolenia, seminaria i wycieczki techniczne organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne lub Wyższe Uczelnie tematycznie związane z budownictwem.

§ 2.2

Współfinansowanie kursów, szkoleń, seminariów i wycieczek technicznych przez MOIIB może być zrealizowane po spełnieniu przez Organizatora następujących wymagań formalnych:

 1. MOIIB będzie Współorganizatorem, Patronem Branżowym lub Patronem Honorowym, kursów, szkoleń, seminariów i wycieczek technicznych. Informacja ta wraz z logo MOIIB będzie zamieszczona w materiałach dotyczących organizowanego kursu, szkolenia, seminarium i wycieczki technicznej (komunikaty, materiały szkoleniowe, artykuły w prasie branżowej, postery, itp.),
 2. Informacje dotyczące kursów, szkoleń, seminariów i wycieczek technicznych - zawierające datę, miejsce, tytuł, nazwę organizatora powinny być rozpowszechnione poprzez:
 • zgłoszenie do biura MOIIB z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (min.1 kwartał),
 • zamieszczenie w planie szkoleń na dany kwartał, opracowywanym przez ZP ds. UDZ,
 • wydrukowanie w Biuletynie MOIIB  „Budowlani” w planie szkoleń na dany kwartał,
 • w trakcie danego kwartału w terminie minimum 2 tygodnie od daty organizowanego kursu, szkolenia, seminarium lub wycieczki  technicznej należy w/w imprezę nie umieszczoną w planie szkoleń zgłosić do biura MOIIB i po akceptacji przewodniczącego ZP ds. UDZ zamieścić na stronie internetowej Izby,
 1. Przygotowania przez Organizatora kursów, szkoleń, seminariów i wycieczek technicznych sprawozdania zawierającego  nazwę i datę imprezy, program, liczbę ogólną uczestników imprezy oraz wykaz imienny  z wyszczególnieniem członków MOIIB i ich podpisami.

§ 2.3

 1. Za udział Członka MOIIB w kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach technicznych ustala się kwotę odpłatności dla Organizatora w wysokości 120 zł. + podatek VAT (aktualny w danym roku podatkowym).
 2. Odpłatności za udział członków MOIIB w imprezach naukowo - technicznych przekazywane są dla Organizatorów imprez po przekazaniu do biura MOIIB przez Organizatora faktury wraz z imienną listą uczestników, z wyszczególnieniem i podpisami Członków MOIIB.

§ 2.4

 1. Imprezy szkoleniowe dofinansowywane przez MOIIB mogą być kontrolowane przez upoważnionych przedstawicieli Izby.
 2. Organizator imprezy szkoleniowej zobowiązany jest do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących szkolenia osobie przeprowadzającej kontrolę.,
 3. Organizator imprezy szkoleniowej jest zobowiązany do wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu dla uczestników szkoleń, którzy zgłoszą taką chęć.

§ 2.5

Decyzję o odpłatności związanej z organizacją kursów, szkoleń, seminariów i wycieczek technicznych  po spełnieniu warunków określonych w  § 2.2 - § 2.3 podejmuje w formie uchwały Prezydium i zatwierdza Rada MOIIB po uzyskaniu opinii Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

§ 2.6

Przekazanie Organizatorom kursów, szkoleń, seminariów i wycieczek technicznych kwoty dofinansowania następuje po spełnieniu warunku zawartego w § 2.5.

 

3. PRENUMERATA CZASOPISM TECHNICZNYCH

§ 3.1

Każdy czynny członek MOIIB otrzymuje bezpłatnie Czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” oraz Biuletyn Informacyjny MOIIB „BUDOWLANI”.

§ 3.2

Członek MOIIB ma dodatkowo możliwość prenumeraty za pośrednictwem Izby jednego krajowego czasopisma technicznego w roku kalendarzowym.

§ 3.3

W celu zamówienia prenumeraty czasopisma na każdy kolejny rok kalendarzowy członek MOIIB powinien złożyć do biura MOIIB w nieprzekraczalnym terminie do końca października roku poprzedzającego wniosek na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3.4

Opłata za prenumeratę wybranego czasopisma technicznego wchodzi do puli podanej w §4.2 łącznej kwoty dofinansowania członka MOIIB w skali roku wynoszącej do 300 zł.

 

4.CZĘŚCIOWE DOFINANSOWANIE DLA CZŁONKÓW MOIIB Z TYTUŁU KOSZTU ZAKUPU WYDAWNICTW NIEZBĘDNYCH DO PODNOSZENIA  KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJACH, KURSACH, SZKOLENIACH, SEMINARIACH I WYCIECZKACH TECHNICZNYCH

 

§ 4.1

MOIIB może swoim Członkom częściowo zrefundować zakup książek fachowych i wydawnictw technicznych, słowników,  inżynierskich programów komputerowych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz częściowo zrefundować poniesione koszty uczestnictwa w konferencjach, kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach technicznych na zasadach określonych  w § 4.2.

§ 4.2

Członek MOIIB może w danym roku kalendarzowym występować wielokrotnie z wnioskami o częściowy zwrot poniesionych kosztów zakupu książek fachowych i wydawnictw technicznych, słowników, inżynierskich programów komputerowych oraz uczestnictwa w konferencjach, kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach technicznych, ale łączna kwota dofinansowania w skali roku nie może przekraczać  300zł.

§ 4.3

Członkom MOIIB delegowanym przez Prezydium lub Radę (decyzja o udziale członka w formie uchwały Prezydium lub Rady) do uczestnictwa w konferencji naukowo – technicznej koszty udziału w pełni pokrywa Rada MOIIB i indywidualnie nie są oni obciążeni limitem rocznym zapisanym w § 4.2. Zobowiązuje się osoby delegowane do opracowania sprawozdania z konferencji naukowo-technicznej i złożenia go w terminie do 2 tygodni u Kierownika Biura MOIIB. Nie złożenie sprawozdania będzie skutkowało żądaniem zwrotu kosztów delegowania.

§ 4.4

Wnioski o częściowy zwrot poniesionych kosztów zakupu książek fachowych i wydawnictw technicznych, słowników, inżynierskich programów komputerowych oraz uczestnictwa w konferencjach, kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach technicznych należy składać do Biura MOIIB w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego .

§ 4.5

Zwrot poniesionych kosztów zakupu książek fachowych i wydawnictw technicznych, słowników, inżynierskich programów komputerowych oraz uczestnictwa w konferencjach, kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach technicznych dla poszczególnych Członków Izby nastąpi na koniec każdego kwartału danego roku kalendarzowego.

§ 4.6

 1. Do wypłaty dofinansowania powinny być kierowane wyłącznie wnioski zaakceptowane przez ZP ds. UDZ bez uwag.
 2. Sprawą uzupełniania braków we wnioskach zajmuje się pracownik biura MOIIB obsługujący ZP ds. UDZ. Po uzupełnieniu przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, wnioski kierowane są do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu ZP ds. UDZ.

§ 4.7

Formularz wniosku o dofinansowanie i zwrot kosztów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Do wniosku należy dołączyć oryginał imiennej faktury lub rachunku.

§ 4.8

Rejestr przyznanych i przekazanych dofinansowań dla poszczególnych Członków Izby i Organizatorów konferencji i imprez naukowo -technicznych prowadzi Biuro MOIIB.

 

Zasady dofinansowania szkoleń on-line

organizowanych przez O/SNT i TJO FSNT NOT współpracujące z MOIIB

 

W związku z ograniczoną możliwością organizowania szkoleń bezpośrednich z powodu pandemii
i potrzebą organizowania szkoleń w systemie on-line wprowadza się następujące zasady dotyczące dofinansowania przez MOIIB szkoleń on-line organizowanych przez Oddziały SNT i TJO FSNT NOT współpracujące z MOIIB:

 1. Ustala się ryczałtowe dofinansowanie od jednego szkolenia on-line w wysokości (netto):
 • 2400,00 PLN – przy uczestnictwie 20 i więcej członków MOIIB;
 • (120,00 * n ) PLN – przy uczestnictwie n < 20 członków MOIIB.
 1. Warunkiem przyznania dofinansowania dla Oddziału SNT lub TJO FSNT NOT jest spełnienie przez Organizatora następujących wymagań formalnych:

a) Organizator jest zobowiązany do zgłoszenia szkolenia do biura MOIIB z wyprzedzeniem czasowym
1 miesiąca;

b) W zgłoszeniu szkolenia powinny być określone: tytuł (do 100 znaków), data i godziny, nazwisko, adres email prowadzącego szkolenie, opis i program szkolenia oraz nazwa platformy (ZOOM, TEAMS, CISCO-WEBEX Meetings itp.);

c)  Po przeprowadzeniu szkolenia jego Organizator w terminie do 1 miesiąca występuje do MOIIB z wnioskiem o przekazanie dofinansowania uzupełnionym o listę członków MOIIB biorących udział w szkoleniu i wydanych dla nich certyfikatów (ew. raportem z systemu informatycznego - na podstawie posiadanych wydruków z logowania).

 1. Zgodnie z „Regulaminem zasad dofinansowania” ZP ds. UDZ jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli szkoleń organizowanych w systemie on-line. W celu weryfikacji
  i utrzymania wysokiego poziomu szkoleń, organizator szkolenia udostępnia jeden link kursu / szkolenia on-line dla potrzeb Rady MOIIB.
 2. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne wydające certyfikat uczestnictwa w szkoleniu on-line bierze odpowiedzialność za poziom merytoryczny i organizacyjny ww. przedsięwzięcia  oraz za udział swoich członków w szkoleniu.
 3. Organizator szkolenia stosownie do Uchwały Rady MOIIB zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiety - oceny szkolenia wśród uczestników, następnie do opracowania syntetycznego raportu z ankiety i przekazania go do ZP ds. UDZ MOIIB, a w razie potrzeby do udostępnienia złożonych ankiet na prośbę ZP ds. UDZ.
 4. Współpraca z wykładowcami szkoleń on-line powinna być uzależniona od jakości treści szkoleń oraz ocen uczestników na podstawie złożonych ankiet.

 

 

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego pobierz plik
Zasady dofinansowania szkoleń on-line organizowanych przez O/SNT i TJO FSNT NOT współpracujące z MOIIB pobierz plik