Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych

pobierz plik

 

Regulamin działania Zespołu Problemowego

ds. Działań Samopomocowych

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych  jest organem pomocniczym Rady MOIIB, utworzonym na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego celem jest udzielanie członkom Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wsparcia materialnego w formach ustalonych w regulaminie, w duchu koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy.

§ 2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zakres zadań,
 • tryb pracy i zasady działania Zespołu.
 • zasady tworzenia FS
 • zasady gospodarowania środkami FS
 • zasady korzystania ze świadczeń FS

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto skrótów lub objaśnień należy przez to rozumieć:

 • FS – Fundusz Samopomocowy MOIIB
 • OC – Odpowiedzialność Cywilna
 • długotrwała choroba - czas trwania powyżej 6 miesięcy poświadczona orzeczeniem lekarskim
 • klęski żywiołowe - powódź, pożar, katastrofa budowlana, kradzież mienia znacznej wartości
 • zdarzenia losowe - długotrwała choroba, śmierć członka, klęska żywiołowa

 

Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu

§ 4

 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 4 osób, w tym przewodniczącego mianowanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Zespołu.
 3. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 4. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.

Rozdział IV.  Zakres zadań Zespołu

§ 5

Do obowiązków Zespołu samopomocowego należy:

 1. przyjmowanie podań i wniosków o przyznanie środków finansowych
 2. sprawdzanie i rozpatrywanie złożonej dokumentacji
 3. sporządzanie protokołów z każdego posiedzenia Zespołu
 4. występowanie z wnioskiem do Prezydium Okręgowej Rady o zatwierdzenie przyznania i wypłacenia pomocy osobom uprawnionym
 5. prowadzenie kart świadczeń samopomocowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu Samopomocowego
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu Samopomocowego

Rozdział III.  Tryb pracy i zasady działania Zespołu

§ 5

 1. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 2. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB oraz OKR .
 3. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia i podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu  Zespołu.

Rozdział IV. Źródła tworzenia Funduszu samopomocowego

§ 6

 1. Coroczny FS tworzony jest w wysokości ubiegłorocznych faktycznych środków finansowych przeznaczonych na działalność samopomocową i każdorazowo zawarty jest w budżecie MOIIB
 2. Środki FS zwiększa się o darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych

 

Rozdział V. Przeznaczenie środków Funduszu

§ 7

Środki FS przeznaczone są na finansowanie działań samopomocowych na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, a zwłaszcza na finansowanie:
zapomóg bezzwrotnych osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej (śmierć członka, długotrwała choroba, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe)

§ 8

Świadczenia z FS nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty określonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (w roku podatkowym 2018 kwota ta wynosi 6 000 zł)

 

Rozdział VI. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu samopomocowego

§ 9

Do korzystania ze świadczeń z FS uprawnieni są:

 • członkowie MOIIB
 • emeryci, renciści którzy z przyczyn wymienionych w §7, nie mogą sprawować samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • najbliższa rodzina członka MOIIB ( współmałżonek zmarłego członka, dzieci pobierające renty rodzinne po zmarłym członku do czasu ukończenia nauki oraz dzieci niepełnosprawne, które nie mogą podjąć zatrudnienia) do roku od daty śmierci członka.

 

Rozdział VII. Dysponowanie i gospodarowanie Funduszem samopomocowym MOIIB

§ 10

 1. Kierunki realizowania działalności samopomocowej w MOIIB ustala na dany rok OR w porozumieniu z ZS.
 2. Ramy gospodarowania środkami, wyznacza roczny plan dochodów i wydatków MOIIB, zatwierdzony przez Okręgowy Zjazd Delegatów.
 3. Zakres i wysokość poszczególnych rodzajów świadczeń z FS, określa corocznie OR MOIIB we współpracy z ZS.
 4. Decyzję o przyznaniu świadczeń z Funduszu podejmuje Prezydium OR MOIIB na wniosek ZS.
 5. Działalność samopomocowa MOIIB prowadzona jest przez ZS, który zarządza i administruje FS w ramach ustalonych corocznym planem.

 

Rozdział VIII. Zapomoga bezzwrotna z przyczyn losowych

§ 11

 1. Decyzję ustalającą górną wysokość udzielanych zapomóg na dany rok kalendarzowy podejmuje na wniosek ZS, OR - uwzględniając faktyczne możliwości finansowe FS
 2. Zapomoga może zostać przyznana na wniosek uprawnionego lub w przypadku jego śmierci - rodziny - do roku od daty śmierci członka ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. Wysokość zapomogi uzależniona jest od dochodu brutto na członka rodziny na podstawie dokumentów stwierdzających łączne dochody członka MOIIB i współmałżonka oraz dzieci pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu z okresu ostatnich trzech miesięcy( załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. Przy podejmowaniu decyzji Prezydium OR powinno uwzględnić:
  • kolejność złożenia wniosku
  • w udokumentowanych przypadkach losowych Prezydium OR może udzielić zapomogi poza kolejnością.
 1. W przypadku sprawdzenia i stwierdzenia przez ZS, iż przedłożone dokumenty nie są wiarygodne, wnioskujący nie otrzymuje stosownej pomocy.

Rozdział V.  Postanowienia końcowe

§12

 1. Organy  MOIIB mogą wnioskować nowe formy i kierunki wykorzystania środków FS, które będą stosowane po zatwierdzeniu przez Okręgową Radę.
 2. Wnioski o zapomogi wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres Biura MOIIB w Krakowie ul. Czarnowiejska 80.
 3. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 4. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej i wymagają zatwierdzenia przez Radę MOIIB w trybie uchwały.
 5. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 6. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.
Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Dzialań Samopomocowych pobierz plik