Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin funkcjonowania Punktu Informacyjnego MOIIB

pobierz plik

 

Regulamin funkcjonowania Punktu Informacyjnego

Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

I. Założenia Ogólne

§1

1.  Punkty Informacyjne są organizowane w określonych rejonach województwa małopolskiego z inicjatywy Izby oraz członków MOIIB z danego terenu.

2.  Celem powołania Punktów Informacyjnych jest:

 • udzielenie zainteresowanym informacji związanych z uzyskaniem uprawnień budowlanych;
 • ułatwienie członkom Izby korzystania z norm, przepisów prawnych oraz czasopism technicznych;
 • umożliwienie organizowania spotkań zawodowych i środowiskowych;
 • ułatwienie dostępu do organów Izby, zespołów, obsługi prawnej i administracyjnej.

 

II. Organizacja Punktu Informacyjnego MOIIB

§2

1. Siedziba  punktów, dni i godziny pełnienia w nim dyżurów, zamieszczone są
w biuletynie „Budowlani” MOIIB oraz na stronie internetowej www.map.piib.org.pl;

2. Punkt Informacyjny prowadzi osoba upoważniona przez Okręgową Radę MOIIB.     Prowadzący organizuje funkcjonowanie PI w zakresie merytorycznym i logistycznym             oraz sprawuje opiekę nad wyposażeniem PI.

3. Do zadań (obowiązków) prowadzącego Punkt Informacyjny należy w szczególności:

 • nadzór nad realizacją zadań Punktu Informacyjnego, określonych w §3 punkt 1-10 regulaminu;
 • organizowanie współpracy na szczeblu lokalnym ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz samorządami zawodowymi;
 • współpraca z firmami, które podzielą się wiedzą i doświadczenie dla podniesienia kwalifikacji członków izby;
 • organizowanie szkoleń dla członków MOIIB, zbiera interesującą ich tematykę, opracowuje programy i umieszcza w planie szkoleń;
 • opracowanie i przesyłanie do MOIIB, preliminarza rocznych kosztów związanych
  z wyposażeniem i działalnością Punktu Informacyjnego;
 • opracowanie corocznego sprawozdania z działalności Punktu Informacyjnego.

4. Na czas swojej nieobecności, prowadzący PI udziela pełnomocnictwa innej osobie do prowadzenia Punktu Informacyjnego.

5. Prowadzący PI może powołać zespół złożony z członków MOIIB dla organizacji szczególnie pracochłonnych prezentacji, szkoleń i spotkań środowiskowych.

6. Biuro MOIIB obsługuje w zakresie niezbędnym do sprawnego działania PI.

7. Koszty funkcjonowania PI są kosztami MOIIB i są ewidencjonowane w księgowości MOIIB. Wszelkie umowy dotyczące funkcjonowania i korzystania z PI są zawierane przez MOIIB.

8. Wyposażenie PI w sprzęt komputerowy i biurowy jest częścią wyposażenia MOIIB.

9. Wykonane prace na rzecz Punktu Informacyjnego rozliczane są godzinowo
w okresach kwartalnych, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej MOIIB.

 

III. Szczegółowy zakres działania Punktu Informacyjnego MOIIB

§3

Do podstawowych obowiązków w działaniu Punktu Informacyjnego należy:

1.   Udzielanie wszelkich informacji związanych z działalnością MOIIB;

2. Udzielania zainteresowanym informacji związanych z uzyskaniem uprawnień budowlanych, w zakresie:

 • wymaganego kierunkowego wykształcenia, odpowiedniego lub pokrewnego dla poszczególnych specjalności;
 • sposobu postępowania w przypadku wykształcenia odbiegającego od wskazanego w obowiązującym rozporządzeniu;
 • wymaganego sposobu dokumentowania praktyki zawodowej;
 • składania wniosków na uzyskanie uprawnień budowlanych.

3. Udzielenia zainteresowanym informacji w zakresie możliwości poszerzenie posiadanych uprawnień oraz możliwości uzyskania tytułu rzeczoznawcy         budowlanego.

4. Wydawanie i przyjmowanie wypełnionych wniosków o:

 • wpisanie na listę członków MOIIB;
 • zawieszenie bądź odwieszenie członkostwa;
 • skreślenie z listy członków MOIIB;
 • udzielenie zapomogi członkom MOIIB itp.

5.  Wydawanie osobom posiadającym odpowiednie kierunkowe wykształcenie książek praktyki zawodowej.

6. Drukowanie członkom MOIIB interesujących ich Polskich Norm, Eurokodów oraz przepisów prawnych
z systemu LEX.

7. Udostępnianie czasopism technicznych zainteresowanym członkom MOIIB.

8. Udzielanie szerszych informacji w zakresie zaplanowanych szkoleń.

9. W czasie pełnionego dyżuru, udzielanie wszelkich informacji związanych z działalnością Izby (bezpośrednio lub telefonicznie).

10. Przyjmowanie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej.

 

IV. Obowiązek prowadzenia ewidencji.

§4

Punkt Informacyjny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji jak niżej:

 • z wydawanych książek praktyki zawodowej;
 • osób pełniących dyżury w Punkcie Informacyjnym;
 • odbytych szkoleń w Punkcie Informacyjnym i poza Punktem Informacyjnym;
 • pism i wniosków przychodzących i wychodzących (w systemie komputerowym).

 

Regulamin funkcjonowania Punktu Informacyjnego Małopolskiej OIIB pobierz plik