Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

VII Zjazd Sprawozdawczy (08.04.2008 r.)

8 kwietnia 2008 r. odbył się VII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział 130 delegatów na ogólną liczbę 191 uprawnionych, co stanowiło 68,1%.

W VII Zjeździe MOIIB uczestniczyli następujący zaproszeni Goście:

 • Andrzej Adamczyk - poseł ziemi krakowskiej, z-ca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury,
 • Paweł Ziemski - z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Elżbieta Gabryś - dyrektor Wydziału Infrastruktury w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
 • Tadeusz Fic - Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie,
 • Borysław Czarakcziew - przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Krakowie,
 • prof. Jacek Śliwiński - dziekan Wydziału Inżynierii lądowej Politechniki Krakowskiej,
 • prof. Zbigniew Grabowski - prezes PIIB,
 • Barbara Mikulicz - Traczyk - redaktor naczelny "Inżyniera Budownictwa",
 • a także przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych branży budowlanej z regionu krakowskiego (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, ZMRP i SITKRP).

Goście Zjazdu w swoich wystąpieniach zwrócili szczególną uwagę m.in. na dobrą współpracę z Małopolską Izbą.

W części oficjalnej prof. Zbigniew Grabowski wręczył honorowe odznaki "Za zasługi dla budownictwa" kolegom: Mirosławowi Boryczko, Antoniemu Kawikowi i Zbigniewowi Kotowi.

Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu, którego przewodniczącym był Kol. Ryszard Żakowski, wiceprzewodniczącą - Kol. Grażyna Żuławińska, sekretarzami: Kol. Anna Bryksy i Kol. Jerzy Korkowski. Komisje zjazdowe działały w regulaminowych składach, a przewodniczyli im:

 • mandatowej Kol. Wiesław Potok,
 • skrutacyjnej Kol. Małgorzata Trębacz - Piotrowska,
 • uchwał i wniosków Kol. Władysław Majka.

Sprawozdanie za rok 2007 z działalności merytorycznej Rady przedstawiła Kol. Grażyna Skoplak - sekretarz Rady MOIIB, a sprawozdanie finansowe za rok 2007 oraz projekt budżetu na rok 2008 przedstawił skarbnik MOIIB - Kol. Mirosław Boryczko.

Następnie sprawozdania z działalności poszczególnych organów MOIIB przedstawili ich przewodniczący:

 • Kol. Stanisław Karczmarczyk - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna,
 • Kol. Stanisław Abrahamowicz - koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Kol. Zbigniew Domosławski - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
 • Kol. Henryk Trębacz - Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Wszystkie sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte (jednomyślnie) formalnymi uchwałami Zjazdu. Ponadto, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zjazd udzielił Radzie MOIIB absolutorium za rok 2007 (przy jednym głosie wstrzymującym).

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono na piśmie 16 wniosków. W głosowaniu delegaci przyjęli 13 wniosków (5 wniosków skierowano do rozpatrzenia przez Radę MOIIB i 8 wniosków skierowano do Krajowej Komisji Prawno - Regulaminowej PIIB przez Zespół Problemowy MOIIB d.s. Prawno - Regulaminowych) a 3 wnioski zostały odrzucone.

Galeria zdjęć