Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XV Zjazd Sprawozdawczy (09.04.2016 r.)

 

9 kwietnia 2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbył się XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W zjeździe uczestniczyło 122 Delegatów, co stanowi 83% uprawnionych.

Przybyłych Gości i Delegatów powitał oraz otworzył Zjazd Sprawozdawczy przewodniczący MOIIB - Stanisław Karczmarczyk. Wybrano Prezydium Zjazdu: przewodniczącym został Henryk Trębacz, zastępcami przewodniczącego Małgorzata Duma i Marta Kot, a sekretarzami Adam Knapik i Mateusz Morańda. W Zjeździe wzięli udział zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara - dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Piotr Filipowicz – zastępca sekretarza Krajowej Rady PIIB, Urszula Kallik – wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Ryszard Iwaniec – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, Małgorzata Boryczko – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie, Gabriela Przystał – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Nowym Targu, Marian Płachecki – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB, Krystyna Korniak-Figa – przewodnicząca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zbigniew Kot – przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych Oddział Krakowie oraz Jan Strzałka – przewodniczący Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Krakowie.

Goście Zjazdu w krótkich okolicznościowych wystąpieniach podkreślali bardzo dobrą współpracę z organami izby i życzyli dalszych znaczących osiągnięć samorządowi zawodowemu inżynierów budownictwa Małopolski.

Po wybraniu przez delegatów Zjazdu komisji zjazdowych procedowano kolejne punkty programu obrad Zjazdu. Sprawozdania z działalności Rady MOIIB za okres 2015 roku złożyli przewodniczący MOIIB – Stanisław Karczmarczyk oraz sekretarz Rady MOIIB – Wojciech Biliński. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok przedstawił skarbnik MOIIB – Mirosław Boryczko, który w osobnym punkcie obrad omówił również projekt budżetu MOIIB na rok 2016. W ramach programu obrad XV OZD MOIIB sprawozdania z działalności w 2015 roku poszczególnych organów MOIIB przedstawili: Zygmunt Rawicki – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniew Franczak – koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Krzysztof Dyk – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Danuta Opolska – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte zdecydowaną większością głosów.

Ponadto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił Radzie Małopolskiej OIIB absolutorium za rok 2015. Do Komisji Uchwał i wniosków wpłynął jeden wniosek (dotyczył przyznania Srebrnych Honorowych Odznak PIIB dla trzech osób – członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej), który Zjazd po przeprowadzeniu głosowania przyjął do realizacji.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zjazdu – Henryk Trębacz oraz przewodniczący Rady MOIIB – Stanisław Karczmarczyk podziękowali Delegatom za udział w Zjeździe raz dokonali zamknięcia obrad XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB.

WOJCIECH BILIŃSKI
Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB


Galeria zdjęć

 

Fot. Jan Zych