Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

VI Zjazd Sprawozdawczy (03.04.2007 r.)

3 kwietnia 2007 r odbył się VI Zjazd Sprawozdawczy MOIIB. Wzięło w nim udział 142 delegatów na ogólną liczbę 196, co stanowiło 72,5 %.

W VI Zjeździe MOIIB uczestniczyli następujący zaproszeni Goście:

 • Kazimierz Bujakowski - wiceprezydent m. Krakowa,
 • Elżbieta Gabryś - dyrektor Wydziału Infrastruktury w Małopolskim UW,
 • Stanisława Górska - dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki w UM Krakowa,
 • Janusz Żbik - Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
 • Tadeusz Fic - Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie,
 • prof. Tadeusz Tatara - prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK,
 • prof. Zbigniew Grabowski - prezes PIIB,
 • Tomasz Stupnowicz - prezes firmy Hanza Brokers,
 • Barbara Mikulicz-Traczyk - redaktor naczelny "Inżyniera Budownictwa",
 • Antoni Styrczula - dyrektor Komunikacji Społecznej PIIB,
 • a także przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z regionu krakowskiego.

Goście Zjazdu w swoich wystąpieniach zwrócili szczególną uwagę m.in. na dobrą współpracę z Małopolską Izbą.

Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu, którego przewodniczącym był kol. Zbigniew Kot, wiceprzewodniczącym - kol. Władysław Majka, sekretarzami: kol. Gabriela Guzik i kol. Grażyna Żuławińska. Komisje zjazdowe działały w regulaminowych składach, a przewodniczyli im: - mandatowej: kol. Marian Szczepanowicz, - skrutacyjnej: kol. Krzysztof Seweryn, - uchwał i wniosków: kol. Krystyna Korniak-Figa.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2006 przedstawiła kol. Grażyna Skoplak - sekretarz Rady MOIIB, podkreślając, iż czas ten był poświęcony przede wszystkim na kontynuowaniu i rozwijaniu działalności, do której zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych została powołana Izba Inżynierów Budownictwa.

Sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz projekt budżetu na rok 2007 przedstawił skarbnik MOIIB, kol. Mirosław Boryczko.

Następnie sprawozdania z działalności poszczególnych organów MOIIB przedstawili ich przewodniczący, tj. koledzy: Stanisław Karczmarczyk - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Stanisław Abrahamowicz - koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Zbigniew Domosławski - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny i Henryk Trębacz - Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Wszystkie sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte formalnymi uchwałami Zjazdu. Ponadto, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zjazd udzielił Radzie MOIIB absolutorium za rok 2006.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono na piśmie 21 wniosków. Wszystkie wnioski zostały przyjęte i dotyczyły:

 • 10 wniosków - zmiany w prawie budowlanym,
 • 5 wniosków - obniżenie składek członkowskich,
 • 3 wnioski - umożliwienie członkom Izby dostępu za pośrednictwem Internetu do polskich norm i norm branżowych,
 • 1 wniosek - wprowadzenie poprawek do kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Budownictwa,
 • 1 wniosek - projekt budżetu,
 • 1 wniosek - pomocy finansowej w zakupie i udostępnieniu oprogramowania komputerowego dla branżystów - członków Izby.

Galeria zdjęć