Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XIV Zjazd Sprawozdawczy (11.04.2015 r.)

W dniu 11 kwietnia 2015 r. odbył się XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w którym wzięło udział 111 Delegatów z ogólnej liczby 149 uprawnionych (74,5 %). Przewodniczący Rady MOIIB - dr inż. Stanisław Karczmarczyk powitał przybyłych zaproszonych Gości i Delegatów oraz otworzył Zjazd Sprawozdawczy za 2014 rok. Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w następującym składzie: przewodnicząca – Małgorzata Boryczko, dwóch zastępców przewodniczącego: Gabriela Przystał i Adam Knapik oraz dwóch sekretarzy: Marię Dumę i Kazimierza Podkówkę.

W Zjeździe uczestniczyli następujący zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski – Prorektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, Elżbieta Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski – Honorowy Przewodniczący Krajowej Rady PIIB, Urszula Kallik – Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Marian Płachecki –Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i Przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB, Marek Tarko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Piotr Hrabia – Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa, Krystyna Korniak-Figa – Przewodnicząca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zbigniew Kot – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych Oddział Kraków.

Honorowy Przewodniczący Krajowej Rady PIIB - prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski wraz z Przewodniczącym MOIIB – dr inż. Stanisławem Karczmarczykiem wręczyli odznaczenia: Złote Odznaki Honorowe PIIB oraz „Dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji” przyznane przez Wicepremiera Rządu RP ministra ds. Gospodarki - Janusza Piechocińskiego zasłużonym Członkom MOIIB. Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Stanisław Chrobak, Katarzyna Gogola, Kazimierz Podkówka, Jerzy Rasiński i Wiesław Smoroński, a „Dyplomy   z okazji 25-lecia polskiej transformacji” otrzymali: Mirosław Boryczko, Elżbieta Gabryś, Zbysław Kałkowski, Stanisław Karczmarczyk, Antoni Kawik, Zbigniew Kot, Marian Płachecki, Zygmunt Rawicki, Tadeusz Sułkowski, Ryszard Żakowski. Wszystkim nagrodzonym Koleżankom i Kolegom Delegatom składamy serdeczne gratulacje.

Goście Zjazdu w swoich okolicznościowych wystąpieniach życzyli wszystkim Delegatom Zjazdu owocnych obrad oraz poruszyli zagadnienia dot.:

 • niedoskonałości zapisów ustawy deregulacyjnej oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanych w 2014 roku,
 • podziękowań złożonych przez Honorowego Przewodniczącego Krajowej Rady PIIB - prof. dr hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego, Członkom MOIIB zaangażowanym w działalności KR PIIB za ich aktywną i owocną współpracę,
 • bolączek współczesnego szkolnictwa wyższego, współpracy między MOIIB i PK w zakresie możliwości kształtowania programów studiów w zakresie przedmiotów zawodowych, czasu trwania i możliwości odbywania praktyk zawodowych w toku studiów, nadawanych uprawnień przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne OIIB,
 • dotychczasowych osiągnięć Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa Małopolski oraz bardzo dobrze układającej się współpracy MOIIB z Politechniką Krakowską, z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP, z  Galicyjską Izbą Budownictwa oraz ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi.

W kolejnym punkcie programu wybrane zostały przez Delegatów 3 Komisje Zjazdowe w składach:

 • Komisja Mandatowa w składzie 3-osobowym:
  Jarosław Godek, Antoni Kawik, Z. Racoń;
 • Komisja Skrutacyjna w składzie 4-osobowym:
  Władysław Majka, Jadwiga Petko, Józef Szostak, Krzysztof Majda;
 • Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 5-osobowym: Krystyna Korniak-Figa, Krzysztof Łukasik, Ryszard Żakowski, Zbigniew Kot, Zbigniew Kałkowski.

Sprawozdania z działalności Rady MOIIB za okres 2014 roku złożyli przewodniczący MOIIB – dr inż. Stanisław Karczmarczyk oraz sekretarz Rady MOIIB – Wojciech Biliński. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zreferował skarbnik MOIIB – Mirosław Boryczko, który w osobnym punkcie obrad przedstawił również projekt budżetu MOIIB na rok 2015. W ramach programu obrad XIV OZD MOIIB sprawozdania z działalności w 2014 roku poszczególnych Organów MOIIB przedstawili: Zygmunt Rawicki – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniew Franczak – koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Krzysztof Dyk – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Danuta Opolska – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte większością głosów. Ponadto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił Radzie Małopolskiej OIIB absolutorium za rok 2014 (uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 102 / 103 obecnych Delegatach na sali obrad przy 1 głosie wstrzymującym).

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych zostało na piśmie 4 wnioski, z pośród których po przeprowadzeniu głosowania przyjęto do realizacji 3 wnioski.

Po wyczerpaniu porządku obrad zarówno przewodnicząca Zjazdu – Małgorzata Boryczko oraz przewodniczący Rady MOIIB – Stanisław Karczmarczyk podziękowali wszystkim uczestnikom Zjazdu oraz dokonali zamknięcia obrad XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów MOIIB.

 

Wojciech Biliński

Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB


Galeria zdjęć

 

Fot. Piotr Rawicki