Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

III Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (14.04.2010 r.)

Wybory do organów MOIIB na III kadencję 2010 - 2014

14 kwietnia 2010 r., zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, odbył się III Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Wzięło w nim udział 151 (90,6 %) delegatów na 166 wybranych w listopadzie i grudniu 2009 r. we wszystkich obwodach wyborczych Małopolski.

Zjazd odbył się tradycyjnie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego przy ul. 29 Listopada w Krakowie, na który przybyli Goście zarówno z Polski jak i z zagranicy. Słowa uznania o dotychczasowej działalności i współpracy z MOIIB Delegaci usłyszeli między innymi w wystąpieniach okolicznościowych: Rektora Politechniki Krakowskiej - Pana Kazimierza Furtaka, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Pan Janusza Żbika, Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów - Pana Borysa Czarakcziewa, a także przedstawicieli Czeskiej oraz Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na naszym Zjeździe Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w Warszawie reprezentował Sekretarz Rady Krajowej - Pan Janusz Rymsza.

Zjazd składał się z 3 części: oficjalnej, sprawozdawczej oraz wyborczej i ze względu na bogaty program trwał ponad 9 godzin. Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć Ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Następnie ustępujący Przewodniczący MOIIB – Zygmunt Rawicki wręczył uroczyście po raz pierwszy w historii MOIIB statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa” za rok 2009, w dwóch kategoriach: projektowania i wykonawstwa. Uhonorowani nimi zostali kolejno - Kolega Jerzy Wowczak za projekt podziemnego parkingu na placu Na Groblach w Krakowie oraz Koleżanka Jolanta Sobieraj za rewaloryzację budynku nr 7 w zespole budowli Zamku Królewskiego na Wawelu. Takie statuetki przedstawiające swym kształtem Smoka Wawelskiego Izba Małopolska planuje przyznawać każdego roku za wybitne osiągnięcia w branży budowlanej.

Druga część Zjazdu, sprawozdawcza, została przeprowadzona bardzo sprawnie, delegaci dokonali wyborów nowych władz do wszystkich organów na III-cią kadencję samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, na lata 2010 - 2014. Nie oznacza to jednak, że w części tej nie obyło się bez dyskusji i bez jednostkowych głosów krytycznych w stosunku do sprawozdań przedstawionych przez ustępujące władze. Wszystkie głosowania nad sprawozdaniami były jawne i zostały przyjęte zwykłą większością głosów. Również większością głosów Zjazd udzielił ustępującej Radzie absolutorium za rok 2009.

Ustępująca Rada przedstawiła uczestnikom Zjazdu projekt budżetu MOIIB na kolejny rok, kiedy sprawy finansowe Izby są w toku realizacji. Po przedstawieniu przez Skarbnika informacji finansowych, w tym o wykonanym badaniu bilansu przez biegłego księgowego oraz po wymianie uwag delegaci uchwałą Zjazdu przyjęli preliminarz budżetu na rok 2010.

W trzeciej część Zjazdu Delegaci wyłonili w tajnych głosowaniach spośród trzech zgłoszonych kandydatów nowego Przewodniczącego MOIIB - Kolegę Stanisława Karczmarczyka oraz pozostałych przewodniczących organów MOIIB, w osobach:

  • Kol. Zygmunta Rawickiego - OKK,
  • Kol. Stanisława Abrahamowicza - OSD,
  • Kol. Andrzeja Turowicza - OKR.

Wybór 9-ciu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej został dokonany spośród 10 kandydatów, a największą liczbę głosów uzyskał Kolega Zbigniew Franczak, który będzie pełnił funkcję Koordynatora Okręgowych Rzeczników.

Po przerwie obiadowej Prezydium Zjazdu, przy udziale komisji wyborczej i w tajnych głosowaniach, przeprowadziło wybory do Rady i wszystkich statutowych organów MOIIB, które wzbudziły zainteresowanie wśród delegatów.

Na zakończenie III Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Przewodniczący MOIIB Stanisław Karczmarczyk podziękował delegatom za wybór, zaprosił wszystkich do aktywnej współpracy i ogłosił termin I-ego posiedzenia Rady na dzień 27 kwietnia 2010 r. w celu ukonstytuowania się Prezydium Rady.

Poniżej w tabeli zestawiono składy liczbowe kandydatów i wybranych członków do organów MOIIB na kadencję 2010 - 2014:

Nazwa organu Liczba zgłoszonych kandydatów Liczba wybranych członków do organów Przewodniczący organu, Koordynator OROZ
Rada MOIIB 41 29 St. Karczmarczyk
Okręg. Kom. Kwalifikacyjna 32 17 Z. Rawicki
Okręg. Rzecznik Odp. Zawod. 10 9 Zb. Franczak
Okręg. Sąd Dyscyplinarny 15 13 St. Abrahamowicz
Okręg. Komisja Rewizyjna 9 6 A. Turowicz
Delegaci na Zjazdy Krajowe 36 18 ---

Pełne składy osobowe znajdują się na okładce niniejszego Biuletynu "Budowlani".

Nowo wybranemu Przewodniczącemu MOIIB oraz pozostałym wybranym przewodniczącym i członkom organów MOIIB ustępujące władze życzą sukcesów w III-ciej kadencji 2010 - 2014!

Sekretarz Rady MOIIB
I i II kadencji
Grażyna Skoplak

Galeria zdjęć