Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2011

15 marca 2011 r.

Numer Treść Uwagi
33/R/2011 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
34/R/2011
w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 4 członków MOIIB
35/R/2011
w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, konferencjach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 6 członków MOIIB za udział
w szkoleniach, konferencjach naukowo-technicznych,
z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego.

36/R/2011
w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na X Zjazd Sprawozdawczy Delegatów MOIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wypłatę ekwiwalentów dla delegatów na X Zjazd Sprawozdawczy Delegatów MOIIB.
37/R/2011
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Rady Małopolskiej OIIB i realizacji budżetu MOIIB za rok 2010
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza i rekomenduje X Zjazdowi Sprawozdawczemu Delegatów MOIIB do przyjęcia: sprawozdanie merytoryczne i finansowe Rady MOIIB oraz z realizacji budżetu MOIIB za rok 2010.
38/R/2011
w sprawie rekomendacji projektu preliminarza budżetu MOIIB za 2010 rok Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje i rekomenduje do zatwierdzenia X Zjazdowi Sprawozdawczemu Delegatów MOIIB projekt preliminarza budżetu MOIIB na 2011 rok.
39/R/2011
w sprawie kosztów związanych
z opracowaniem pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza kwotę do wypłaty
za opracowanie pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane.
40/R/2011
w sprawie pokrywania kosztów organizacji szkoleń i konferencji dla Członków MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB ustala kwotę odpłatności za udział Członka MOIIB we wszelkich formach dokształcania organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne Małopolski.

14 czerwca 2011 r.

Numer Treść Uwagi
41/R/2011 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
42/R/2011
w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, konferencjach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 5 członków MOIIB za udział w szkoleniach, konferencjach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego.
43/R/2011
w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Honorowych PIIB Rada Małopolskiej OIIB pozytywnie opiniuje wniosek Zespołu Problemowego ds. Odznak i Odznaczeń o przyznanie Srebrnych Honorowych Odznak PIIB.

44/R/2011
w sprawie uroczystych obchodów 10-lecia Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB upoważnia Prezydium Rady MOIIB do podjęcia działań organizacyjnych w zakresie przygotowania we współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów obchodów 10-lecia powołania samorządu zawodowego.
45/R/2011
w sprawie wniosków i zaleceń
z kontroli
Rada Małopolskiej OIIB zapoznała się z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
46/R/2011
w sprawie pokrywania kosztów organizacji szkoleń i konferencji
dla Członków MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB ustala kwotę odpłatności za udział Członka Małopolskiej OIIB we wszelkich formach dokształcania organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne Małopolski.

19 lipca 2011 r.

Numer Treść Uwagi
47/R/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.

23 września 2011 r.

Numer Treść Uwagi
48/R/2011 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
49/R/2011 w sprawie korekty budżetu Małopolskiej OIIB na 2012 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza zmiany w budżecie MOIIB na 2012 rok.
50/R/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. zakupu pomieszczenia na archiwum MOIIB Rada Małopolskiej OIIB postanawia powołać Zespół ds. zakupu pomiszczenia na archiwum MOIIB.
51/R/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 8 członków MOIIB.
52/R/2011 w sprawie kompetencji członków Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB uchwala kompetencje Wiceprzewodniczących Rady MOIIB.
53/R/2011 w sprawie zakupu kalendarzy na 2012 rok Rada Małopolskiej OIIB postanowiła zakupić kalendarze na 2012 rok dla członków MOIIB.
54/R/2011 w sprawie wniosków i zaleceń
z kontroli
Rada Małopolskiej OIIB zapoznała się z protokołami z kontroli przprowadzonych przez OKR oraz zobowiązuje Prezydium Rady do przygotowania informacji z realizacji wniosków i zaleceń wynikających z przedłożonych protokołów.
55/R/2011 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować XXVII Ogólnopolską Konferencję "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji" , która odbędzie się w dniach 7-10 marca 2012 r. w Szczyrku.

20 grudnia 2011 r.

Numer Treść Uwagi
56/R/2011 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
57/R/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
58/R/2011 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, konferencjach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 50 członków MOIIB za udział w szkoleniach, konferencjach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego.
59/R/2011 w sprawie współfinansowania konferencji
Rada Małopolskiej OIIB postanowiła przyznać dofinansowanie X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym", która odbyła się w Zakopanem w dniach 30.11-02.12.2011r.
60/R/2011 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu na 2012 rok
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje prowizorium budżetu na 2012 rok.
61/R/2011 w sprawie wniosków i zaleceń
z kontroli
Rada Małopolskiej OIIB zapoznała się z protokołami z kontroli przprowadzonych przez OKR oraz zobowiązuje Prezydium Rady do przygotowania informacji z realizacji wniosków i zaleceń wynikających z przedłożonych protokołów.
62/R/2011 w sprawie ustalenia terminu XI Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XI Zjazd Sprawozdawczy MOIIB w dniu 21 kwietnia 2012 r.