Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2014

18 lutego 2014 r.

Numer Treść Uwagi
146/R/2014 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
147/R/2014 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 11 członków MOIIB za udział
w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
148/R/2014 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
149/R/2014 w sprawie delegowania Członków MOIIB na XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji `2014
Rada Małopolskiej OIIB postanawia delegować 4 Członków MOIIB do udziału w XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji `2014, która odbędzie się w Szczyrku w dn. 26-29.03.2014 r.
150/R/2014 w sprawie podpisania umowy z Izbą Projektowania Budowlanego w Warszawie, której przedmiotem jest udostępnienie wydawnictwa pt. "Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych - 2012"
Rada Małopolskiej OIIB wyraża zgodę na podpisanie umowy z Izbą Projektowania Budowlanego, dzięki której możliwe będzie korzystanie przez Członków MOIIB z elektronicznej wersji wydawnictwa pt. "Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych - 2012".
151/R/2014 w sprawie przyznania odznaki honorowej PIIB
Rada Małopolskiej OIIB wnioskuje o przyznanie Złotej Honorowej Odznaki PIIB dla Członka MOIIB.
152/R/2014 w sprawie likwidacji środków trwałych Rada Małopolskiej OIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt komputerowy.
153/R/2014 w sprawie upoważnienia i zobowiązania Prezydium Rady MOIIB do przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady w 2013 roku Rada Małopolskiej OIIB upoważnia Prezydium Rady MOIIB do przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady w 2013 roku.

21 marca 2014 r.

Numer Treść Uwagi
154/R/2014 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
155/R/2014 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
156/R/2014 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 8 członków MOIIB za udział
w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
157/R/2014 w sprawie objęcia patronatem konferencji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyjąć patronat nad VII Krajową Konferencją Naukowo-Techniczną pt.: "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", która odbędzie się dn. 23.10.2014 r. w Krakowie.
158/R/2014 w sprawie objęcia patronatem Międzynarodowych Warsztatów
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyjąć patronat nad Międzynarodowymi Warsztatami Mikropalowymi oraz poprzedzającą je Międzynarodową Szkołą Mikropali, które odbędą się w czerwcu 2014 r. w Krakowie.
159/R/2014 w sprawie zawieszenia w prawach członka Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zawiesić w prawach członka MOIIB jedną osobę.
160/R/2014 w sprawie przyznania Odznak Honorowych PIIB
Rada Małopolskiej OIIB wnioskuje o przyznanie Złotych Odznak Honorowych PIIB dla 6 członków MOIIB.
161/R/2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2014 rok
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2014 rok i rekomenduje go XIII Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.
162/R/2014 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XIII Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wypłatę ekwiwalentów dla Delegatów (nieotrzymujących ryczałtów) na XIII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB.

15 kwietnia 2014 r.

Numer Treść Uwagi
1/R/2014 w sprawie składu Prezydium Rady Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB uchwala skład Prezydium Rady MOIIB.
2/R/2014 w sprawie składu Prezydium Rady Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB uchyla Uchwałę Nr 1/R/2014 Rady MOIIB w sprawie składu Prezydium Rady Małopolskiej OIIB i uchwala skład Prezydium Rady MOIIB.
3/R/2014 w sprawie powołania składów orzekających
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Składy Członkowskie ds. Członkowskich.
4/R/2014 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych
Rada Małopolskiej OIIB powołuje skład Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych.
5/R/2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.
6/R/2014 w sprawie powołania Przewodniczącej Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Przewodniczącą Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych.
7/R/2014 w sprawie dofinansowania ogólnopolskiej konferencji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla XXIX Ogólnopolskiej Konferencji "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK`2014", która odbyła się w dn. 26-29.03.2014 r. w Szczyrku.
8/R/2014 w sprawie objęcia patronatu honorowego nad ogólnopolską konferencją
Rada Małopolskiej OIIB postanawia wyrazić zgodę na zamieszczenie logo Małopolskiej OIIB w materiałach XIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", która odbędzie się w dn. 21-23.05.2014 r. oraz dofinansować konferencję wg zasad obowiązujących w Izbie dla tego typu przedsięwzięć.
9/R/2014 w sprawie objęcia patronatem konferencji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyjąć patronat honorowy nad konferencją naukową pt. "Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę", która odbędzie się w dn. 16-18.06.2014 r. w Wieliczce oraz dofinansować konferencję wg zasad obowiązujących w Izbie dla tego typu przedsięwzięć.

17 czerwca 2014 r.

Numer Treść Uwagi
10/R/2014 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
11/R/2014 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach i szkoleniach
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 30 członków MOIIB z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach i szkoleniach.
12/R/2014 w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu "Budowlani"
Rada Małopolskiej OIIB powołuje 9 osób na członków Rady Programowej Biuletynu "Budowlani".
13/R/2014 w sprawie dofinansowania kosztów materiałów konferencyjnych XIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do kosztów druku materiałów konferencyjnych XIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", zorganizowanej w dn. 21-23.05.2014 r. w Cedzynie.
14/R/2014 w sprawie objęcia patronatem konferencji naukowej zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym konferencję naukową zorganizowaną przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (MCBE) Politechniki Krakowskiej.
15/R/2014 w sprawie składu Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa.
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Przewodniczącego oraz członków Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa.
16/R/2014 w sprawie skałdu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych
Rada Małopolskiej OIIB powołuje osoby na członków Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych.

19 września 2014 r.

Numer Treść Uwagi
17/R/2014 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
18/R/2014 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
19/R/2014 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w imprezach technicznych i z tytułu zakupu wydawnictw technicznych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 10 członków MOIIB za udział
w imprezach technicznych i z tytułu zakupu wydawnictw technicznych.
20/R/2014 w sprawie zakupu kalendarzy na 2015 rok
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2015 rok.
21/R/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminów działania Zespołów Problemowych MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza regulaminy działania Zespołów Problemowych MOIIB.
22/R/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego "Budowlani"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić regulamin Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego "Budowlani".
23/R/2014 w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Monografii 15-lecia MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Zespół Redakcyjny Monografii 15-lecia MOIIB.
24/R/2014 w sprawie odbywania podróży służbowych w Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB anuluje Uchwałę Nr 14/R/2010 Rady Małopolskiej OIIB z dnia 9 czerwca 2010 r. oraz postanawia uznać jako obowiązujące w MOIIB zasady zapisane w Rozporządzeniu MPiPS z dn. 29.01.2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1197 z dn. 05.09.2014 r.  późn. zm.) w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących członkom organow i zespołów powołanych przez Radę MOIIB oraz pracownikom biura Izby z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju.
25/R/2014 w sprawie likwidacji środków trwałych Rada Małopolskiej OIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt komputerowy.
26/R/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Małopolski Inżynier Budownictwa"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić regulamin konkursu "Małopolski Inżynier Budownictwa".
27/R/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym Kongresu Infrastruktury Polskiej 2014
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyjąć patronat honorowy nad Kongresem Infrastruktury Polskiej 2014 r., który odbędzie się w dn. 05.11.2014 r. w Krakowie.

25 listopada 2014 r.

Numer Treść Uwagi
28/R/2014 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
29/R/2014 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.
30/R/2014 w sprawie dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach i szkoleniach
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 53 członków MOIIB z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach i szkoleniach.
31/R/2014 w sprawie wsparcia inicjatywy konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i ogród moich marzeń"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia poprzeć inicjatywę konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i ogród moich marzeń" dla dzieci ze szkół podstawowych województwa małopolskiego.
32/R/2014 w sprawie dofinansowania druku materiałów z warsztatów oraz konferencji międzynarodowej - XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGODOM 2014
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów z warsztatów oraz konferencji międzynarodowej - XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGODOM 2014, która odbyła się w dn. 10-12.09.2014 r., w tym Warsztaty dla inwestorów, projektantów i wykonawców budynków niskoenergetycznych, które miały miejsce w dn. 09.10.2014r.
33/R/2014 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjch międzynarodowej konferencji pt. "7 International Synposium on Environmental Effects on Buildings and People"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansowanie
do druku materiałów konferencyjnych International Synposium on Environmental Effects on Buildings and People", która odbyła się w dn. 20-22.10.2014 r. w Krakowie.
34/R/2014 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjmuje ich zalecenia do wiadomości.
35/R/2014 w sprawie ustalenia terminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej OIIB w Krakowie
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XIV Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB w dn. 11.04.2015 r.

16 grudnia 2014 r.

Numer Treść Uwagi
36/R/2014 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
37/R/2014 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 4 członków MOIIB.
38/R/2014 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 107 członków MOIIB z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych.
39/R/2014 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu MOIIB na 2015 rok
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje prowizorium budżetu MOIIB na 2015 rok.
40/R/2014 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Izby według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
41/R/2014 w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie na 2014 rok
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przesunąc środki finansowe w budżecie na 2014 rok.
42/R/2014 w sprawie zmian do regulaminu udziału w organizacji i współfinansowaniu konferencji, pokrywania kosztów organizacji kursów, szkoleń, seminariów i wycieczek technicznych oraz częściowego dofinasowania dla członków MOIIB z tytułu kosztu zakupu wydawnictw niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz za udział w formach ustawicznego doskonalenia zawodowego
Rada Małopolskiej OIIB wprowadza zmiany w regulaminie udziału w organizacji i współfinansowaniu konferencji, pokrywania kosztów organizacji kursów, szkoleń, seminariów i wycieczek technicznych oraz częściowego dofinasowania dla członków MOIIB z tytułu kosztu zakupu wydawnictw niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz za udział w formach ustawicznego doskonalenia zawodowego, obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.
43/R/2014 w sprawie dofinansowania druku zeszytu naukowo-technicznego nr 2 (104) 2014 XIII Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie druku zeszytu naukowo-technicznego nr 2 (104) 2014 XIII Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbyła się w dn. 03-05.12.2014 r. w Krakowie.