Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

e-CRUB

Centralny rejestr osób

posiadających uprawnienia budowlane

(e-CRUB)

 

 

Osoba, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r.,
może  wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego,
której jest członkiem, o przekazanie swoich danych
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
za pomocą systemu e-CRUB.


Wniosek należy doręczyć osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ePUAP
(nie e-mail) do okręgowej komisji kwalifikacyjnej danej izby.

 

Do wniosku dołącza się kopię uprawnień / oryginał uprawnień budowlanych / odpis uprawnień poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza (nie ma obowiązku dołączania oryginału lub odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego posiada już taki oryginał lub odpis oraz w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 15 ustawy – Prawo budowlane
>> pobierz plik

 

Właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna, po uzyskaniu od właściwej okręgowej rady informacji o dotychczasowych wpisach wnioskodawcy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka, przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, i w zależności od wyniku tej weryfikacji:

  1. przekazuje dane i informacje, wraz z kopią uprawnień budowlanych, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB;

  2. wydaje decyzję o odmowie przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych i informacji, oraz kopii uprawnień budowlanych.


Wzór wniosku >> pobierz plik

 

Aby sprawdzić informacje w rejestrze należy wejść na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://e-crub.gunb.gov.pl/ i wpisać swoje imię (imiona) oraz nazwisko.