Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

X Zjazd Sprawozdawczy (12.04.2011 r.)

12 kwietnia 2011 r. odbył się X Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Wzięło w nim udział 115 Delegatów z ogólnej liczby 166 uprawnionych, co stanowiło 69,28 %. W Zjeździe uczestniczyli następujący zaproszeni goście: Borysław Czarakcziew - Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Małgorzata Boryczko -  Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Tadeusz Fic - Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie, Tadeusz Tatara - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Stefan Czarnecki -  Wiceprezes Krajowej Rady PIIB, Urszula Kallik – Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Marian Płachecki - Przewodniczący  Małopolskiego Oddziału PZITB, Władysław Waga - Prezes Krakowskiego Oddziału SEP. Goście Zjazdu w swoich wystąpieniach zwrócili szczególną uwagę na bardzo dobrą współpracę z Małopolską OIIB. W części oficjalnej Stanisław Karczmarczyk - Przewodniczący Rady MOIIB uroczyście wręczył statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa” `2010 za wybitne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie budownictwa w zakresie projektowania
i wykonawstwa. Nagrody otrzymali mgr inż. Wiesław Bereza (w zakresie projektowania) oraz mgr inż. Krzysztof Lange (w zakresie wykonawstwa).

Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu, którego Przewodniczącym był Jan Skawiński, Wiceprzewodniczącym - Andrzej M. Kucharski, Sekretarzami - Małgorzata Trębacz-Piotrowska i Paulina Pandyra-Ostrowska. Komisje Zjazdowe działały w regulaminowych składach, a przewodniczyli im:

  • Mandatowej - Gabriela Guzik,
  • Skrutacyjnej - Jerzy Korkowski,
  • Uchwał i Wniosków - Zbysław Kałkowski.

Sprawozdanie za rok 2010 z działalności Rady MOIIB przedstawił Wojciech Biliński - Sekretarz Rady MOIIB, a sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz projekt budżetu MOIIB na rok 2011 przedstawił Mirosław Boryczko - Skarbnik Małopolskiej OIIB. Następnie sprawozdania z działalności poszczególnych organów Izby zreferowali ich przewodniczący: Zygmunt Rawicki - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Zbigniew Franczak - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Stanisław Abrahamowicz - Okręgowy sąd Dyscyplinarny, Andrzej Turowicz - Okręgowa Komisja Rewizyjna. Wszystkie sprawozdania zostały przez Delegatów przyjęte jednomyślnie formalnymi uchwałami zjazdu. Ponadto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił Radzie Małopolskiej OIIB absolutorium za rok 2010 (uchwala została przyjęta jednomyślnie). Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono na piśmie dwanaście wniosków. W głosowaniu Delegaci przyjęli trzy wnioski: jeden skierowano do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB, dwa przekazano do realizacji przez Okręgową Radę Małopolskiej OIIB, osiem wniosków zostało odrzuconych, jeden został przez wnioskodawcę wycofany.

Galeria zdjęć

Fot. Piotr Rawicki