Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XVI Zjazd Sprawozdawczy (08.04.2017 r.)

 

W dniu 08 kwietnia 2017 r. odbył się XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w którym wzięło udział 117/146 uprawnionych Delegatów co stanowiło 80,14%. Przewodniczący MOIIB - dr inż. Stanisław Karczmarczyk powitał przybyłych Gości i Delegatów oraz otworzył Zjazd Sprawozdawczy za 2016 rok. Wybrano Prezydium Zjazdu: przewodniczącą mgr inż. Gabrielę Przystał, dwóch zastępców przewodniczącego mgra inż. Adama Knapika i mgra inż. Zbigniewa Kota oraz dwóch sekretarzy mgr inż. Marię Dumę i mgra inż. Kazimierza Podkówkę.

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski – Honorowy Prezes Krajowej Rady PIIB, dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Małgorzata Boryczko – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie,  mgr inż. Gabriela Przystał – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Nowym Targu,  dr inż.  Marian Płachecki – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, mgr inż. Krystyna Korniak-Figa – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, mgr inż. Zbigniew Kot – przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych Oddział w Krakowie oraz dr inż. Jan Strzałka – przewodniczący Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Krakowie oraz Małgorzata Duma-Michalik – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora Biura Rozwoju Systemów Sieciowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Goście Zjazdu w swoich krótkich okolicznościowych wystąpieniach poruszyli tematy dot.: 1) etyki zawodowej inżynierów budownictwa oraz niedawno zorganizowanej przez PIIB konferencji o tej tematyce - prof. Zbigniew Grabowski,  2) kontynuacji wzajemnej bardzo dobrej współpracy między Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej a Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz dot. problemów związanych z edukacją studentów na WIL PK i stopniem przygotowania absolwentów do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz do pełnienia w przyszłości samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dziekan  Andrzej Szarata oraz 3) życzyli delegatom owocnych obrad i dalszych sukcesów. Specjalne podziękowania na ręce Przewodniczącego MOIIB – dra inż. Stanisława Karczmarczyka oraz dla jury konkursu za docenienie osiągnięć inżynierskich i przyznanie nagrody Statuetki „Małopolski Inżynier Roku 2015” dla dwóch przedstawicieli Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie złożyła Prezes PZITS Oddziału w Krakowie – mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik.

W trakcie Zjazdu Odznakami Honorowymi PIIB Złotą i Srebrną zostali odznaczeni Delegaci: mgr inż. Adam Knapik oraz mgr inż. Paweł Krzysztofowicz, a dyplom w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki RP wręczono Panu mgr. inż. Antoniemu Kawikowi.

Po wybraniu przez Delegatów komisji zjazdowych procedowano kolejne punkty programu obrad. Sprawozdania z działalności Rady MOIIB za okres 2016 roku złożyli przewodniczący MOIIB – dr inż. Stanisław Karczmarczyk oraz sekretarz Rady MOIIB – dr inż. Wojciech Biliński. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok przedstawił skarbnik MOIIB – mgr inż. Mirosław Boryczko, który w osobnym punkcie obrad omówił również projekt budżetu MOIIB na rok 2017. W ramach programu obrad XVI OZD MOIIB sprawozdania z działalności w 2016 roku poszczególnych Organów MOIIB przedstawili: dr inż. Zygmunt Rawicki – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, mgr inż. Zbigniew Franczak – koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, mgr inż. Krzysztof Dyk – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, mgr inż. Danuta Opolska – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte  większością głosów, a na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił Radzie Małopolskiej OIIB absolutorium za rok 2016. Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło sześć wniosków, które Zjazd po dyskusji i przeprowadzeniu głosowania przyjął do realizacji.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca Zjazdu – mgr inż. Gabriela Przystał oraz przewodniczący MOIIB – dr inż. Stanisław Karczmarczyk podziękowali Delegatom, złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz dokonali zamknięcia obrad XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB.

 

Wojciech Biliński
Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB


Galeria zdjęć

 

Fot. Bartłomiej Krcha