Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2018

16 marca 2018 r.

Numer Treść Uwagi
185/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 101/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 101/P/2018.
186/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 102/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 102/P/2018.
187/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 103/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 103/P/2018.
188/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 104/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 104/P/2018.
189/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 105/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 105/P/2018.
190/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 106/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 106/P/2018.
191/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 107/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 107/P/2018.
192/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 108/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 108/P/2018.
193/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 109/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 109/P/2018.
194/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 110/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 110/P/2018.
195/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 111/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 111/P/2018.
196/R/2018 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
197/R/2018 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 24 członków MOIIB.
198/R/2018 w sprawie objęcia patronatem honorowym MOIIB "IV Sympozjum Historia Elektryki" Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB Konferencję Naukową pt. "IV Sympozjum Historia Elektryki", która pdbędzie się
w dn. 15-16.11.2018 r.
199/R/2018 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB, przyjmuje je do wiadomości i przekazuje Prezydium Rady MOIIB do realizacji.
200/R/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zespołów Problemowych MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdania z działalności Zespołów Problemowych MOIIB.
201/R/2018 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Małopolskiej OIIB.
202/R/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2017 rok Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2017 rok i rekomenduje je XVII Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.
203/R/2018 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2018 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2018 rok i rekomenduje go XVII Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.

26 kwietnia 2018 r.

Numer Treść Uwagi
1/R/2018 w sprawie składu Prezydium Rady Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB uchwala skład Prezydium Rady Małopolskiej OIIB.
2/R/2018 w sprawie powołania Składów Orzekających ds. Członkowskich
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Skład Orzekający
ds. Człnkowskich Nr 1 oraz Skład Orzekający
ds. Członkowskich Nr 2.

12 czerwca 2018 r.

Numer Treść Uwagi
3/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 112/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 112/P/2018.
4/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 113/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 113/P/2018.
5/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 114/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 114/P/2018.
6/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 1/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 1/P/2018.
7/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 2/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 2/P/2018.
8/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 3/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 3/P/2018.
9/R/2018 w sprawie zatwierdzenia kompetencji Wiceprzewodniczących, Sekretarza Rady MOIIB, Skarbnika MOIIB oraz Członka Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB ustala kompetencje oraz zakresy czynności dla Wiceprzewodniczących, Sekretarza Rady MOIIB, Skarbnika MOIIB oraz Członka Prezydium Rady MOIIB.
10/R/2018 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Rada Małopolskiej OIIB powołuje Zespół Problemowy
ds. Działań Samopomocowych w składzie 4-osobowym oraz zatwierdza jego regulamin działania.
11/R/2018 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Zespół Problemowy
ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w składzie 8-osobowym oraz zatwierdza jego regulamin działania.
12/R/2018 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Zespół Problemowy
ds. Prawno-Regulaminowych w składzie 5-osobowym oraz zatwierdza jego regulamin działania.
13/R/2018 w sprawie dofinansowania działań związanych z uroczystym zakoczeniem XLIV OWT
w Małopolsce
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować działania związane z uroczystym zakoczeniem XLIV Olimpiady Wiedzy Tecznicznej.
14/R/2018 w sprawie dofinansowania materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych z Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego"
15/R/2018 w sprawie współorganizacji plenerowej wystawy Krakowscy Inżynierowie Okresu Wyzwolenia Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować plenerową wystawę pt. "Krakowscy Inżynierowie Okresu Wyzwolenia".
16/R/2018 w sprawie współorganizacji Pikniku Architektoniczno-Budowlanego Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować, wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP, Piknik Architektoniczno-Budowlany, który odbędzie się w dn. 07.07.2018 r. w Krakowie.
17/R/2018 w sprawie zakupu kalendarzy na 2019 rok Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2019 rok.

14 września 2018 r.

Numer Treść Uwagi
18/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 4/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 4/P/2018.
19/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 5/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 5/P/2018.
20/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 6/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 6/P/2018.
21/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 7/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 7/P/2018.
22/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 8/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 8/P/2018.
23/R/2018 w sprawie objęcia honorowym patronatem 64 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Rada Małopolskiej OIIB postanawią objąć honorowym patronatem 64 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników, która odbędzie się w dn. 16-20.09.2018 r. w Krynicy-Zdroju.
24/R/2018 w sprawie ustalenia kwot ryczałtu
i ekwiwalentu dla członków MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB anuluje uchwałę nr 75/R/2015 Rady Małopolskiej OIIB oraz postanawia ustalić  kwoty ryczałtu i ekwiwalentu dla członków MOIIB.
25/R/2018 w sprawie kosztów odbywania podróży służbowych w Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB anuluje uchwałę nr 24/R/2014 Rady Małopolskiej OIIB oraz postanawia uznać jako obowiązujące w MOIIB zasady zapisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dn. 29.01.2013 r. w sprawie kosztów podróży służbowych w Małopolskiej OIIB.
26/R/2018 w sprawie zmiany nazwy Składów Orzekających ds. Członkowskich
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zmienić nazwę Składów Orzekających, wprowadzając nazwę "Zespoły Orzekające".
27/R/2018 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 13 członków MOIIB.
28/R/2018 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 8 członków MOIIB.

27 listopada 2018 r.

Numer Treść Uwagi
29/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 9/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 9/P/2018.
30/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 10/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 10/P/2018.
31/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 11/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 11/P/2018.
32/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 12/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 12/P/2018.
33/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 13/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 13/P/2018.
34/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 14/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 14/P/2018.
35/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 15/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 15/P/2018.
36/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 16/P/2018 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 16/P/2018.
37/R/2018 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
38/R/2018 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 192 członków MOIIB.
39/R/2018 w sprawie zwołania XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XVIII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 06.04.2019 r.
40/R/2018 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów na XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
41/R/2018 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa biegłemu rewidentowi, według stanu na dzień 31.12.2018 r.
42/R/2018 w sprawie zmiany składów osobowych Zespołów Orzekających ds. Członkowskich Rada Małopolskiej OIIB postanawia wprowadzić zmiany
w zapisie Uchwały Nr 2/R/2018 z dn. 26.04.2018 r.
w sprawie powołania Składów  Orzekających
ds. Członkowskich.
43/R/2018 w sprawie zmiany członka Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Rada Małopolskiej OIIB postanawia wprowadzić zmiany
w zapisie Uchwały Nr 12/R/2018 z dn. 12.06.2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych.
44/R/2018 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych VII Krajowej Konferencji NT pt. "Inżynieria elektryczna w budownictwie" Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych VII Krajowej Konferencji NT pt. "Inżynieria elektryczna w budownictwie", która odbyła się w dn. 25.10.2018 r.
45/R/2018 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych 8th International Conference of Environmental Effects of Buildings and People - Actions, Influences, Interactions, Discomfort - EEBPVIII, Cracow, Poland, 3-5 October 2018
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych 8th International Conference of Environmental Effects of Buildings and People - Actions, Influences, Interactions, Discomfort - EEBPVIII, Cracow, Poland, 3-5 October 2018, która odbyła się
w dn. 03-05.10.2018 r.
46/R/2018 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGODOM 2018
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGODOM 2018, która odbyła się 11-13.09.2018 r.
47/R/2018 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu MOIIB na 2019 r. Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje prowizorium budżetu MOIIB na 2019 rok.