Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (14.04.2018 r.)

 

14 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w którym wzięło udział 146 delegatów ze 156 uprawnionych (93,59%). Dr inż. Stanisław Karczmarczyk - Przewodniczący Rady MOIIB, powitał przybyłych gości i delegatów. Wybrano Prezydium Zjazdu w składzie: Przewodniczący – Andrzej M. Kucharski, Zastępcy przewodniczącego – Gabriela Przystał i Zbigniew Kot, Sekretarze – Jadwiga Petko oraz Adam Knapik.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński - Wiceprzewodniczący PIIB, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej, Marek Tarko - Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Piotr Hrabia - Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa, Urszula Kallik - członek KR PIIB i Wiceprzewodnicząca KKR PIIB, Marian Płachecki - Przewodniczący KKK PIIB, Krystyna Korniak-Figa - członek KR PIIB i Przewodnicząca PZITS, Jan Strzałka - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Kraków, Zbigniew Kot - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych Oddział Kraków, Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Gabriela Przystał – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu oraz Renata Kaczmarczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni.

Goście zjazdu w wystąpieniach przedstawili zagadnienia dotyczące m.in.: dotychczasowych osiągnięć samorządu inżynierów budownictwa Małopolski, niedoskonałości przepisów prawnych, opracowanego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zapisów ustawy prawa budowlanego, „ustawy deregulacyjnej” oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanych w 2014 r., problemów współczesnego szkolnictwa wyższego technicznego, współpracy między MOIIB i PK w zakresie możliwości wpływu, opiniowania i kształtowania programów studiów w zakresie przedmiotów zawodowych oraz możliwości odbywania praktyk zawodowych w toku studiów, a także stopnia przygotowania kandydatów do egzaminów na uprawnienia budowlane oraz uzyskiwanych przez nich wyników egzaminacyjnych.

Zasłużonym członkom MOIIB w kadencji 2014–2018 prof. Zbigniew Kledyński wraz ze Stanisławem Karczmarczykiem wręczyli Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB, które otrzymali – Złote (1): Piotr Ostapiec – Srebrne (4): Agnieszka Bronowska, Marian Janusz, Joanna Misygar oraz Wojciech Sokal. Prof. Zbigniew Kledyński wręczył odznaczenia Za Zasługi Dla Budownictwa (3), które otrzymali: Andrzej Gołaszewski, Jarosław Godek oraz Krzysztof Łukasik.

Następnie zostały złożone sprawozdania z działalności Rady MOIIB za 2017 rok oraz w kadencji 2014–2018 przez St. Karczmarczyka oraz W. Bilińskiego - Sekretarza MOIIB, a także sprawozdanie finansowe za 2017 r. przez M. Boryczkę - Skarbnika MOIIB. Skarbnik przedstawił także projekt budżetu izby na 2018 r., który został przyjęty przez Zjazd. Sprawozdania z działalności organów MOIIB (OKK, OROZ, OSD, OKR) zreferowali przewodniczący: Z. Rawicki, Z. Franczak, K. Dyk oraz D. Opolska. Wszystkie sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte. Zjazd udzielił Radzie MOIIB absolutorium za rok 2017.

Na nową kadencję 2018–2022 wybrano w tajnym głosowaniu na Przewodniczącego MOIIB Mirosława Boryczkę (po poprzedzającej debacie programowej pomiędzy dwoma zgłoszonymi kandydatami: Mirosławem Boryczko i Pawłem Fiszerem) oraz pozostałych przewodniczących organów izby: Mariana Płacheckiego (OKK), Mariana Janusza (koordynatora OROZ), Krzysztofa Dyka (OSD) i Kazimierza Ślusarczyka (OKR). Przeprowadzono też wybory członków do Rady (27) i Organów MOIIB: OKK (18), OROZ (8), OSD (15), OKR (6) oraz Delegatów na coroczne Krajowe Zjazdy Delegatów w Warszawie (19).

Na zakończenie M. Boryczko podziękował delegatom za wybór oraz aktywny udział w Zjeździe.

 

Wojciech Biliński
Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB


Galeria zdjęć