Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Komunikacji Społecznej

 

Regulamin działania Zespołu ds. Komunikacji Społecznej

Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne


§ 1

Zespół do spraw Komunikacji Społecznej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest organem pomocniczym i opiniodawczo-doradczym Rady MOIIB, utworzonym na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego celem jest planowanie, koordynacja i realizacji strategii Komunikacji Społecznej MOIIB, w szczególności kształtowania wizerunku inżyniera w środowisku zawodowym oraz społeczeństwie

 

§ 2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zakres zadań,
 • tryb pracy i zasady działania Zespołu.


Rozdział II.

Struktura organizacyjna Zespołu


§ 3

 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 3 osób, w tym: przewodniczącego powołanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Zespołu.
 3. Zespół spośród swoich członków może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 5. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.

Rozdział III.

Zakres zadań Zespołu


§ 4

Ramowe zadania Zespołu do spraw Komunikacji Społecznej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmują w szczególności:

1.    Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wizerunkowej, której celem będzie:

 • Podnoszenie prestiżu i świadomości znaczenia zawodu Inżyniera Budownictwa wśród inwestorów prywatnych i instytucjonalnych
 • Budowanie wizerunku MOIIB jako organizacji zaangażowanej społecznie i biorącej udział w działaniach konsultacyjnych jako tzw. ekspert zbiorowy.

2.    Przygotowanie i przeprowadzenie działań o charakterze komunikacji wewnętrznej, mających na celu   podnoszenie zaangażowania członków w prace Izby i ich wiedzy o działaniach podejmowanych przez Izbę na ich rzecz.
3.    Przygotowanie zasad komunikacji zewnętrznej Izby w tym relacji z mediami
4.    Przygotowanie koncepcji karty Inżyniera, jako narzędzia ułatwiającego członkom MOIIB legitymowanie się uprawnieniami w kontaktach z klientami, prezentacji swoich kompetencji, korzystanie z rozwiązań wdrażanych przez Izbę, korzystanie z programów partnerskich
5.    Pozyskiwanie partnerów dla budowy wizerunku MOIIB i zawodu Inżyniera Budownictwa.
6.    Współpraca z innymi Zespołami problemowymi MOIIB w zakresie zadań Zespołu
7.    Opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Zespołu.

 

Rozdział IV.

Tryb pracy i zasady działania Zespołu


§ 5

 1. Zespół prowadzi działalność w zakresie planowanie, koordynacja i realizacji strategii Komunikacji Społecznej MOIIB, w szczególności kształtowania wizerunku inżyniera w środowisku zawodowym oraz społeczeństwie.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Zespół współpracuje z Komisja ds. Komunikacji Społecznej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 5. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia i podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zespołu.
 6. Dla rozwiązania poszczególnych problemów Zespół może tworzyć grupy robocze z ich przewodniczącymi.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe


§ 6

 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej i wymagają zatwierdzenia przez Radę MOIIB w trybie uchwały.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.

 


Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Komunikacji Społecznej
stanowiący załącznik do Uchwały nr MAP/OR/0015/2023 z dnia 21.03.2023 r.
pobierz plik