Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych

 

 

Regulamin działania

Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych jest organem pomocniczym i opiniodawczo-doradczym Rady MOIIB, utworzonym na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego celem jest realizacja działań związanych z procesem tworzenia i wdrażania Prawa Budowlanego i związany z tym całokształtem rozporządzeń wykonawczych a także Ustaw i Rozporządzeń z otoczenia procesów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów budowlanych.

§ 2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zakres zadań,
 • tryb pracy i zasady działania Zespołu.

 

Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu

§ 3

 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 8 osób, w tym przewodniczącego powołanego
  przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Zespołu.
 3. Zespół spośród swoich członków może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 5. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.

Rozdział III.  Zakres zadań Zespołu

§ 4

Ramowe zadania Zespołu problemowego ds. Prawno – Regulaminowych obejmują w szczególności:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych.
 2. Wnoszenie uwag do już obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Stałą współpracę z organami i innymi zespołami problemowymi MOIIB w zakresie pozyskiwania informacji na temat bieżącej problematyki poruszanej przez członków Izby.
 4. Współpracę z Zespołem ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy organizacji seminariów specjalistycznych dla poszczególnych specjalności.
 5. Opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Zespołu.

 

Rozdział IV.  Tryb pracy i zasady działania Zespołu

§ 5

 1. Zespół działa we wszystkich sprawach tematycznie dotyczących budownictwa, a w szczególności tematów dotyczących przygotowywanych ustaw, rozporządzeń i regulaminów.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia i podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu  Zespołu.
 5. W razie potrzeby mogą być powoływane Zespoły robocze dla konkretnych tematów.

 

Rozdział V.  Postanowienia końcowe

§6

 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej i wymagają zatwierdzenia przez Radę MOIIB w trybie uchwały.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.

 

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych
stanowiący załącznik do Uchwały nr 15/R/2022 z dnia 21.06.2022 r.
pobierz plik