Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin działania Zespołu Problemowego MOIIB ds. Etyki

 

 

 

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Etyki

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Problemowy ds. Etyki jest organem pomocniczym i opiniodawczo-doradczym Rady MOIIB, utworzonym na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego celem jest realizacja działań związanych z wprowadzaniem zasad etyki zawodowej w kontaktach inżyniera świadczącego usługę z Zamawiającym oraz w kontaktach zawodowych pomiędzy inżynierami przy wykonywaniu zawodu.

§ 2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zakres zadań,
 • tryb pracy i zasady działania Zespołu.

 

Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu

§ 3

 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 4 osób, w tym przewodniczącego powołanego
  przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB.
 3. Zespół spośród swoich członków może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 5. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.

 

Rozdział III.  Zakres zadań Zespołu

§ 4

Ramowe zadania Zespołu problemowego ds. Etyki obejmują w szczególności:

 1. Upowszechnianie zasad etyki zawodowej w środowisku inżynierów.
 2. Organizowanie szkoleń i prelekcji o tematyce etyki, jej zasad i znaczenia w życiu zawodowym.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o braku etyki w działaniach inżynierów oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu eliminowanie tego typu działań.
 4. Stałą współpracę z organami i innymi zespołami  problemowymi MOIIB  w zakresie pozyskiwania informacji na temat bieżącej problematyki poruszanej przez członków Izby.
 5. Opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Zespołu.

 

Rozdział IV.  Tryb pracy i zasady działania Zespołu

§ 5

 1. Zespół działa we wszystkich sprawach tematycznie dotyczących spraw przestrzegania etyki zawodowej inżyniera.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia i podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu  Zespołu.
 5. W razie potrzeby mogą być powoływane Zespoły robocze dla konkretnych tematów.

 

Rozdział V.  Postanowienia końcowe

§6

 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej i wymagają zatwierdzenia przez Radę MOIIB w trybie uchwały.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.

 

 

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Etyki
stanowiący załącznik do Uchwały nr 16/R/2022 z dnia 21.06.2022 r.
pobierz plik