Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin działania Zespołu Problemowego MOIIB ds. Odznaczeń

pobierz plik

 

 

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Odznaczeń

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Problemowy ds. Odznaczeń jest organem pomocniczym Rady MOIIB, utworzonym na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego celem jest działalność w zakresie spraw związanych z wnioskami o przyznanie odznaczeń.

 

§ 2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zakres zadań,
 • tryb pracy i zasady działania Zespołu.

 

Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu

§ 3

 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 3 osób, w tym przewodniczącego mianowanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB.
 3. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 4. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.

Rozdział IV.  Zakres zadań Zespołu

§ 4

Ramowe zadania Zespołu Problemowego ds. Odznaczeń obejmują w szczególności:

 1. Przygotowanie stosownych wniosków o przyznanie odznaczeń dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Aktualizowanie i monitorowanie bazy danych o skierowanych wnioskach o przyznanie odznaczeń oraz o sposobach ich rozpatrzenia.
 3. Współpracę z organami i pozostałymi zespołami problemowymi Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wniosków o przyznanie odznaczeń.

Rozdział III.  Tryb pracy i zasady działania Zespołu

§ 5

 1. Zespół działa we wszystkich sprawach tematycznie dotyczących odznaczeń dla członków MOIIB, w zakresie nie zastrzeżonym do działania innych organów.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia
  i podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu  Zespołu.

Rozdział V.  Postanowienia końcowe

§6

 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej
  i wymagają zatwierdzenia przez Radę MOIIB w trybie uchwały.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych
  w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.