Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (09.04.2022 r.)

 

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej OIIB odbył się 9 kwietnia 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
W Zjeździe wzięło udział 140 Delegatów spośród 151 wybranych na VI kadencję w dziesięciu obwodach wyborczych, co stanowiło 92,72 % frekwencję.

Przewodniczącym XXI Zjazdu wybrany został Andrzej M. Kucharski, a w skład Prezydium weszli, jako wiceprzewodniczący – Renata Kaczmarczyk i Adam Knapik oraz jako sekretarze – Renata Łabędź i Kazimierz Podkówka.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością znamienici goście. Polska Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana była przez Józefa Kluskę, członka Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz Urszulę Kallik, Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Gośćmi Zjazdu byli również prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej; Piotr Chuchacz, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Beata Kałkowska, Dyrektor Biura Krakowskiej Rady FSNT NOT. Goście poruszyli w swoich wystąpieniach tematy ważne i aktualne dla środowiska inżynierów budownictwa, podkreślając istotne znaczenie jakie odgrywa na poziomie województwa dobra współpraca z naszym samorządem zawodowym.

Podczas Zjazdu zostali odznaczeni Członkowie MOIIB zarówno Złotymi jak i Srebrnymi Odznakami PIIB. Medalem Honorowym PIIB została odznaczona Krystyna Korniak-Figa.

Zjazd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady MOIIB i sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium Radzie Małopolskiej OIIB za miniony rok. Zatwierdzone zostały również sprawozdania pozostałych Organów MOIIB. Wszystkie szczegółowe sprawozdania były z wyprzedzeniem udostępnione Delegatom w materiałach zjazdowych w formie elektronicznej, a podczas obrad Zjazdu zaprezentowane były ich najważniejsze elementy. Zjazd zatwierdził także budżet Małopolskiej OIIB na rok 2022.

XXI Okręgowy Zjazd ustalił liczbę członków organów Małopolskiej OIIB, następująco:

  • 27 członków Okręgowej Rady + Przewodniczący Rady MOIIB,
  • 18 członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej + Przewodniczący;
  • 6 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej + Przewodniczący;
  • 16 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego + Przewodniczący;
  • 8 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej + OROZ koordynujący pracę pozostałych Rzeczników.

W drugiej części obrad Okręgowy Zjazd dokonał wyborów przewodniczących i członków statutowych organów Małopolskiej OIIB na VI kadencję, na lata 2022-2026. Przewodniczącym Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB został wybrany ponownie – Mirosław Boryczko. Wybory przewodniczących pozostałych organów przyniosły następujące wyniki: Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej został Zygmunt Rawicki, Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Andrzej Jasica, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Paweł Wisz, a Koordynatorem Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – Marian Janusz.

Następnie Zjazd dokonał wyboru członków wszystkich pięciu organów Małopolskiej OIIB w liczbie ustalonej wcześniej przyjętą uchwałą.

Do zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły wnioski od dwóch delegatów. Przedmiotem pierwszego wniosku były zasady ustalania zwrotu kosztów przejazdu samochodem w ramach delegacji i wysokości ekwiwalentu za pracę indywidualną na rzecz izby, natomiast drugi wniosek dotyczył wypracowania, przez powołany w tym celu Zespół w MOIIB, standardów projektowania w zakresie dostępności obiektów budowlanych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obydwa wnioski zostały skierowane przez Zjazd do rozpatrzenia w strukturach Małopolskiej OIIB.

 

Elżbieta Gabryś
Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB


Galeria zdjęć