Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

IV Zjazd Sprawozdawczy (13.04.2005 r.)

13 kwietnia 2005 r. odbył się IV Zjazd MOIIB - Sprawozdawczy. Wzięło w nim udział 121 delegatów na ogólną liczbę 182, co stanowiło 66,5 %. Od początku kadencji, tj. od czerwca 2002 r., liczba delegatów MOIIB zmniejszyła się o 23 osoby. Powodem jest skreślenie z listy członków lub zawieszenie w prawach członka.

W IV Zjeździe MOIIB uczestniczyli następujący zaproszeni Goście:
Stefan Wójcik - wiceprezes PIIB, Elżbieta Gabryś - z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Janusz Żbik - Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Ryszard Iwaniec - nadinspektor w Małopolskim Okręgowym Inspektoracie Pracy, Tomasz Stupnowicz i Anna Studzińska - prezes i wiceprezes firmy Hanza Brokers, Borysław Czarakcziew - Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Jerzy Oprocha - członek Krajowej Komisji Rewizyjnej i Kazimierz Piwowarczyk - przewodniczący Związku Mostowców RP / Oddział Kraków.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2004 przedstawił Przewodniczący MOIIB, Kol. Zygmunt Rawicki, podkreślając, że czas ten był poświęcony przede wszystkim na kontynuowaniu i rozwijaniu działalności, do której zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych została powołana Izba Inżynierów Budownictwa.

Sprawozdanie finansowe za rok 2004 oraz projekt budżetu na rok 2005 przedstawiła skarbnik MOIIB, Kol. Irena Bobulska-Pacek.

Następnie sprawozdania z działalności poszczególnych organów MOIIB przedstawili ich przewodniczący, tj. Koledzy: Stanisław Karczmarczyk - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Stanisław Abrahamowicz - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Zbigniew Domosławski - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny i Henryk Trębacz - Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Wszystkie przedstawione na Zjeździe sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte formalnymi uchwałami Zjazdu. Ponadto, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zjazd udzielił Radzie MOIIB absolutorium za rok 2004 (jednomyślnie!).

W imieniu Rady MOIIB, sekretarz Kol. Grażyna Skoplak, przedstawiła delegatom do rozpatrzenia i akceptacji 4 wnioski, a z sali 14. delegatów zgłosiło na piśmie dodatkowo 19 wniosków. Ogółem delegaci przyjęli:

  • 5 wniosków do rozpatrzenia przez Radę MOIIB oraz
  • 11 wniosków do przedstawienia na IV Zjeździe Krajowym PIIB.

W głosowaniu 7 wniosków nie zostało przyjętych.

Galeria zdjęć