Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Sprawy i wnioskiWysokość składek członkowskich w bieżącym roku

Komunikat o składkach członkowskich i opłacie za ubezpieczenie OC opublikowany na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Pobieranie zaświadczenie o przynależności do Izby

Zaświadczenie elektroniczne o przynależności do Izby można pobrać po zalogowaniu się na Portalu PIIB.
Szczegółowe instrukcje dotyczące aktywacji konta w portalu oraz pobierania zaświadczenia elektronicznego znajdują się na stronie https://portal.piib.org.pl/pomoc


Zaświadczenie w formie papierowej

Zaświadczenie papierowe opatrzone podpisem Przewodniczącego Rady Małopolskiej OIIB, wydawane jest na indywidualną prośbę członka (kontakt osobisty, telefoniczny, e-mail, pismo).


Zmiana danych adresowych i kontaktowych

Wniosek o aktualizację danych adresowych i kontaktowych można pobrać na stronie
https://map.piib.org.pl/dokumenty/pozostale-dokumenty

Wniosek należy przesłać do Biura Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  (pocztą tradycyjną lub elektroniczną).Zgłoszenie uzyskanych kolejnych uprawnień budowlanych

Prosimy o wysłanie e-maila zawierającego: numer ewidencyjny-członkowski, numer nowych uprawnień oraz pozycję w centralnym rejestrze GINB.


e-CRUB (Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane)

Osoba, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r., może  wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego, której jest członkiem, o przekazanie swoich danych Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu
e-CRUB.


Więcej informacji dotyczących e-CRUB znajduje się na stronie https://map.piib.org.pl/e-crub