Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2013

12 lutego 2013 r.

Numer Treść Uwagi
97/R/2013 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
98/R/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza Regulamin organizacji i współfinansowania.
99/R/2013 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 9 członków MOIIB.
100/R/2013 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 24 członków MOIIB za udział
w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
101/R/2013 w sprawie objęcia patronatem konferencji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyjąć patronat nad I Konferencją Doktorantów i Studentów, która odbędzie się w dn. 15-17.10.2013 r. w Krakowie.
102/R/2013 w sprawie delegowania członków MOIIB na konferencję naukową
Rada Małopolskiej OIIB deleguje jednego członka MOIIB do udziału w konferencji naukowej.

9 kwietnia 2013 r.

Numer Treść Uwagi
103/R/2013 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
104/R/2013 w sprawie wypłaty pokrycia kosztów ekspertyz
Rada Małopolskiej OIIB postanawia uczestniczyć w pokryciu kosztów ewentualnych ekspertyz dotyczących wnioskowanego przez resort finansów opodatkowania uczestników szkoleń, członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
105/R/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady i Organów MOIIB w 2012 roku
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje informacje z wykonania zadań Rady i Organów MOIIB i rekomenduje XII Okręgowemu Zjazdowi MOIIB do zatwierdzenia.
106/R/2013 w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego i realizacji budżetu MOIIB za 2012 rok
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje sprawozdanie finansowe i z realizacji budżetu MOIIB za 2012 rok
i rekomenduje je XII Okręgowemu Zjazdowi MOIIB
do przyjęcia.
107/R/2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2013 rok
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2013 rok i rekomenduje go XII Okręgowemu Zjazdowi MOIIB do przyjęcia.
108/R/2013 w sprawie delegowania członków MOIIB na Forum Budownictwa `2013
Rada Małopolskiej OIIB deleguje 4 osoby do uczestnictwa i reprezentowania MOIIB w Forum Budownictwa `2013, które odbędzie się w dn. 12-14.04.2013 r. w Zakopanem.
109/R/2013 w sprawie objęcia Honorowego Patronatu na Targami Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronetem 41 Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA `2013, które odbędą się w dn. 19-21.04.2012 r.
w Krakowie.
110/R/2013 w sprawie zatwierdzenia pmomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
111/R/2013 w sprawie dofinansowania do IX Krajowego Zjazdu Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do IX Krajowego Zjazdu Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
112/R/2013 w sprawie propozycji przyznania Srebrnych Odznak Honorowych PIIB Rada Małopolskiej OIIB proponuje przyznanie Srebrnych Odznak Honorowych PIIB dwóm członkom MOIIB.
113/R/2013 w sprawie poszerzenia składu osobowego Zespołu Problemowego ds. Opracowania Standardów dotyczących Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie Rada Małopolskiej OIIB powołuje poszerzony skład osobowy Zespołu Problemowego ds. Opracowania Standardów dotyczących Opinii i Ekspertyz Technicznych
w Budownictwie.

11 czerwca 2013 r.

Numer Treść Uwagi
114/R/2013 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
115/R/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Problemowego ds. Opracowania Standardów dot. Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza regulamin Zespołu Problemowego ds. Opracowania Standardów dot. Opinii
i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie.
116/R/2013 w sprawie dofinansowania konkursu na projekt techniczny
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje patronat honorowy oraz zatwierdza dofinansowanie dla Poltechniki Krakowskiej, organizatora corocznego konkursu
na projekt techniczny na Wydziale Architektury.
117/R/2013 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować XVII Konferencję Naukową "Drogi Kolejowe 2013", która odbędzie się w dn. 23-25.10.2013 r. w Krynicy.
118/R/2013 w sprawie przekazania darowizny na Centrum Jana Pawła II
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przekazać darowiznę na budowę Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się".
119/R/2013 w sprawie objęcia patronatem akcji uhonorowania wybitnych zarządców nieruchomości
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyjąć patronat honorowy akcji wyróżniającej członków Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.

13 września 2013 r.

Numer Treść Uwagi
120/R/2013 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
121/R/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu zebrań oraz porządku obrad w obwodach wyborczych MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza regulamin zebrań oraz porządek obrad w obwodach wyborczych MOIIB.
122/R/2013 w sprawie organizacji wyborów delegatów na zjazdy okręgowe Małopolskiej OIIB na kadencję 2014-2018
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dokonać: podziału obszaru działania MOIIB na 7 obwodów wyborczych, ustalić termny i miejsca zebrań wyborczych, ustalić liczbę delegatów na zjazdy Małopolskiej OIIB w kadencji 2014-2018 oraz powołać osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów w obwodach wyborczych.
123/R/2013 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 4 członków MOIIB.
124/R/2013 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 24 członków MOIIB za udział
w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
125/R/2013 w sprawie zakupu kalendarzy
na 2014 rok
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2014 rok.
126/R/2013 w sprawie współfinansowania konferencji Rada Małopolskiej OIIB wyraża zgodę na wykorzystanie logo MOIIB w materiałach konferencyjnych oraz postanawia współorganizować Międzynarodową Konferencję N-T "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbędzie się w dn. 04-06.12.2013 r. w Zakopanem.
127/R/2013 w sprawie współfinansowania konferencji Rada Małopolskiej OIIB wyraża zgodę na dofinansowanie Konferencji Techniczno-Budowlanej TECH-BUD`2013 nt. "Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie - teoria a praktyka", która odbędzie się w dn. 23-25.10.2013 r.
w Krakowie.
128/R/2013 w sprawie informacji dotyczącej rozpatrzenia i realizacji wniosków
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza informację dotyczącą sposobu rozpatrzenia i realizacji wniosków skierowanych do III Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

26 listopada 2013 r.

Numer Treść Uwagi
129/R/2013 w sprawie zatwierdzenia projektu standardów dot. opinii i ekspertyz technicznych w budownictwie oraz oddelegowania trzech Członkow Zespołu Problemowego ds. Opracowania Standardów dot. Opinii i Ekspertyz Technicznych
w Budownictwie do udziału
w Konferencji Naukowo-Technicznej
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt standardów dot. opinii i ekspertyz technicznych w budownictwie oraz deleguje trzech Członkow Zespołu Problemowego ds. Opracowania Standardów dot. Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie do udziału
w XII Konferencji Naukowo-Technicznej Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, która odbędzie się w dn. 21-23.05.2014 r. w Cedzynie.
130/R/2013 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
131/R/2013 w sprawie ustalenia terminu XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać  XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej OIIB w dniu 05.04.2014 r.
132/R/2013 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 4 członków MOIIB.
133/R/2013 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 79 członków MOIIB za udział
w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
134/R/2013 w sprawie uchwalenia ryczałtu i ekwiwalentu dla członków Izby Rada Małopolskiej OIIB postanawia uchwalić kwoty ekwiwalentu wypłacanego członkom organów Izby oraz powołanych przez Radę MOIIB przewodniczących zespołów problemowych oraz członków zespołów problemowych.
135/R/2013 w sprawie dofinansowania do V Krajowej Konferencji nt. "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach" Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do V Krajowej Konferencji nt. "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach".
136/R/2013 w sprawie dofinansowania do druku materiałów konferencyjnych I Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD`2013
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych
I Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD`2013, pt. "Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie - teoria i praktyka.", która odbyła się w dn. 23-25.10.2013 r.
w Krakowie.
137/R/2013 w sprawie wsparcia inicjatywy konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród moich marzeń" Rada Małopolskiej OIIB postanawia poprzeć inicjatywę konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród moich marzeń" dla dzieci ze szkół podstawowych województwa małopolskiego.

17 grudnia 2013 r.

Numer Treść Uwagi
138/R/2013 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Zaktualizowania Regulaminu i Zasad Działalności Punktów Informacyjnych
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Zespół Roboczy
ds. Zaktualizowania Regulaminu i Zasad Działalności Punktów Informacyjnych, w składzie 5-osobowym.
139/R/2013 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Opracowania Programu Modernizacji i Przebudowy Docelowej Budynku P.I. w Oświęcimiu
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Zespół Roboczy
ds. Opracowania Programu Modernizacji i Przebudowy Docelowej Budynku P.I. w Oświęcimiu, w składzie 5-osobowym.
140/R/2013 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu MOIIB na 2014 rok
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje prowizorium budżetu MOIIB na 2014 rok.
141/R/2013 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 9 członków MOIIB.
142/R/2013 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 87 członków MOIIB za udział
w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
143/R/2013 w sprawie dofinansowania do druku zeszytu naukowo-technicznego VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Polityka parkingowa w miastach"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowania do druku zeszytu naukowo-technicznego VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Polityka parkingowa w miastach", która odbyła się w dn. 16-18.10.2013 r. w Krakowie.
144/R/2013 w sprawie dofinansowania do druku zeszytu naukowo-technicznego XVII Konferencji Naukowej "Drogi Kolejowe 2013"

Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku zeszytu naukowo-technicznego XVII Konferencji Naukowej "Drogi Kolejowe 2013", która odbyła się 23-25.10.2013 r. w Krynicy.

145/R/2013 w sprawie dofinansowania do druku zeszytu naukowo-technicznego XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowania do druku zeszytu naukowo-technicznego XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania
w transporcie szynowym", która odbyła się w dn. 04-06.12.2013 r. w Krakowie.