Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XIX Zjazd Sprawozdawczy (25-29.05.2020 r.)

 

XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w formie zdeterminowanej aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju - w trybie obiegowym z wykorzystaniem do głosowania Portalu PIIB. Zjazd rozpoczął się 25 maja, zakończył 29 maja 2020 r., a zgodnie z przyjętym Regulaminem, Zjazdowi przewodniczył Mirosław Boryczko – Przewodniczący OR Małopolskiej OIIB, a Sekretarzem Zjazdu była Elżbieta Gabryś – Sekretarz OR Małopolskiej OIIB.

Na 150 uprawnionych Delegatów w Zjeździe uczestniczyło 139 osób, czyli frekwencja zjazdowa w sumie wyniosła 92,7%. Delegaci otrzymywali mailowe oraz telefoniczne powiadomienia i informacje, tak przed jak i podczas Zjazdu. Oprócz informacji przesyłanych do Delegatów drogą mailową, MOIIB publikowała je na stronie internetowej Izby i profilu facebookowym.

XIX Okręgowy Zjazd MOIIB podjął łącznie 10 uchwał, którymi zatwierdził sprawozdania wszystkich statutowych organów MOIIB za rok 2019, przyjął sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udzielił absolutorium Okręgowej Radzie MOIIB i uchwalił budżet Okręgowej Izby na 2020 r.

9 Delegatów złożyło podczas Zjazdu 13 wniosków. Przedmiotem wniosków były zarówno kwestie o znaczeniu lokalnym, do analizy na poziomie okręgowym, jak też o znaczeniu ogólnym dla środowiska inżynierów budownictwa. Delegaci podnieśli m in. tematy dot. wprowadzenia elektronicznego dziennika budowy, gradacji kar w postępowaniu z odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, oraz wypracowania stanowiska w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego a także wzoru umowy o prace projektowe – wobec wejścia niebawem w życie zmiany Prawa budowlanego.

 

Elżbieta Gabryś
Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB