Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2021

16 marca 2021 r.

Numer Treść Uwagi
163/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 76/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 76/P/2021.
164/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 77/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 77/P/2021.
165/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 78/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 78/P/2021.
166/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 79/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 79/P/2021.
167/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 80/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 80/P/2021.
168/R/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 9 członków MOIIB.
169/R/2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Problemowego ds. Etyki
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Etyki.
170/R/2021 w sprawie współorganizacji i objęcia patronatem honorowym IX Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.,,Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie'' Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować
i objąć honorowym patronatem IX Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt.,,Urządzenia piorunochronne
w projektowaniu i budowie'', która odbędzie się w dn. 21.10.2021 r. w Krakowie.
171/R/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2020 rok
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2020 rok i rekomenduje
je XX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
172/R/2021 w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB zwołuje XX Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
od godz. 11:00 w dn. 15.04.2021 r. do godz. 11:00
w dn. 19.04.2021 r., przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na  odległość - systemu informatycznego.
173/R/2021 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2021 rok
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2021 rok i rekomenduje go XX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB
do przyjęcia.

11 maja 2021 r.

Numer Treść Uwagi
174/R/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
175/R/2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach, konferencjach N-T i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 26 członków MOIIB.
176/R/2021 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów" NOVDROG`21" Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie
i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii
i regionów NOVDROG`21", która odbyła się w dn. 11.03.2021 r.
177/R/2021 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów (nie otrzymujących ryczałtów) na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB.
178/R/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosków XX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB rozpatrzyła zgłoszone przez Delegatów MOIIB wnioski i podjęła decyzję o skierowaniu 1 wniosku do realizacji w strukturach MOIIB, skierowaniu 4 wniosków do realizacji w strukturach Krajowej Rady PIIB, odrzuceniu 7 wniosków (1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę).

10 czerwca 2021 r.

Numer Treść Uwagi
179/R/2021 w sprawie wniosku o przyznanie Medalu Honorowego PIIB
Rada Małopolskiej OIIB wnioskuje o przyznanie Medalu Honorowego PIIB dla członka MOIIB.
180/R/2021 w sprawie wyznaczenia osoby
do prowadzenia Punktu Informacyjnego w Nowym Sączu
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zlecić prowadzenie Punktu Informacyjnego MOIIB w Nowym Sączu członkowi MOIIB.

2 lipca 2021 r.

Numer Treść Uwagi
181/R/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 9 członków MOIIB.
182/R/2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach, konferencjach N-T i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 6 członków MOIIB.
183/R/2021 w sprawie wyznaczenia osoby
do prowadzenia Punktu Informacyjnego w Zakopanem
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza zlecenie prowadzenia Punktu Informacyjnego MOIIB w Zakopanem członkowi MOIIB.
184/R/2021 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej  pt. "Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ 2020/2021"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej  pt. "Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach
i aglomeracjach PTZ 2020/2021", która odbyła się
w dn. 22.04.2021 r.
185/R/2021 w sprawie powołania członka Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Rada Małopolskiej OIIB postanawia powołać osobę
na członka Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych.

31 sierpnia 2021 r.

Numer Treść Uwagi
186/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 81/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 81/P/2021.
187/R/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Zabytki i Energia - Fotowoltaika a obiekty historyczne"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Zabytki i Energia - Fotowoltaika a obiekty historyczne", która odbędzie się w dn. 05-06.11.2021 r.
188/R/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem XIV Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Ochrona jakości i zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych
z gospodarką"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB XIV Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Ochrona jakości i zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką", która odbędzie się w dn. 26-27.05.2022 r.
189/R/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem IX Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB IX Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi", która odbędzie się w grudniu 2021 r.
190/R/2021 w sprawie zakupu kalendarzy
na 2022 rok
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2022 rok.
191/R/2021 w sprawie liczby i obszaru obwodów, liczby delegatów wybieranych w danym obwodzie oraz formy, miejsca i terminu obwodowych zebrań wyborczych Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB ustala i określa liczby i obszary obwodów, liczby delegatów wybieranych
w danym obwodzie oraz formy, miejsca i terminu obwodowych zebrań wyborczych Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w związku z wyborami delegatów na okręgowe zjazdy na kadencję 2022-2026.
192/R/2021 w sprawie regulaminu obwodowych zebrań wyborczych Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB określa regulamin obwodowych zebrań wyborczych Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mających na celu wybór delegatów na okręgowe zjazdy na kadencję 2022-2026.
193/R/2021 w sprawie zakupu lokalu użytkowego/usługowego w Nowym Targu Rada Małopolskiej OIIB wyraża zgodę na zakup lokalu użytkowego/usługowego w Nowym Targu.
194/R/2021 w sprawie remontu ściany zachodniej budynku Biura MOIIB
w Krakowie
Rada Małopolskiej OIIB upoważnia Prezydium OR MOIIB do podjęcia działań w zakresie projektu i kosztorysu remontu ściany zachodniej budynku Biura Małopolskiej OIIB w Krakowie.

23 października 2021 r.

Numer Treść Uwagi
195/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 82/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 82/P/2021.
196/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 83/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 83/P/2021.
197/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 84/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 84/P/2021.
198/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 85/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 85/P/2021.
199/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 86/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 86/P/2021.
200/R/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.
201/R/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 192/R/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
Rada Małopolskiej OIIB zmienia Uchwałę Nr 192/R/2021 z dn. 31.08.2021 r.
202/R/2021 w sprawie Regulaminu działania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych. Traci moc Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych zatwierdzony Uchwałą Nr 10/R/2018 z dn. 12.06.2018 r.

30 listopada 2021 r.

Numer Treść Uwagi
203/R/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 4 członków MOIIB.
204/R/2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach, konferencjach N-T i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 145 członków MOIIB.
205/R/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem XIV Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGODOM 2022
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB XIV Konferencję Naukowo-Techniczną ENERGODOM 2022, która odbędzie się w dn. 14-16.09.2022 r.
206/R/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Jakość Powietrza a Efektywność JPEE 2021"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Jakość Powietrza a Efektywność JPEE 2021", która odbędzie się w dn. 09-10.12.2021 r.
207/R/2021 w sprawie wsparcia inicjatywy publikacji książki dr inż. Jerzego Banasia pt. "Sprawa wody w średniowiecznym Krakowie"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia wesprzeć inicjatywę publikacji książki dr inż. Jerzego Banasia pt. "Sprawa wody w średniowiecznym Krakowie" oraz przyjąć tytuł oficjalnego Sponsora tej publikacji.
208/R/2021 w sprawie dofoinansowania wydania materiałów konferencyjnych IX Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować IX Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", która odbyła się w dn. 21.10.2021 r.
209/R/2021 w sprawie Regulaminu Zasad Dofinansowania Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego Członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza Regulamin Zasad Dofinansowania Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego Członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Traci moc dotychczasowy Regulamin Dofinansowania Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego Członków MOIIB wraz ze wszystkimi wprowadzanymi
do niego zmianami.
210/R/2021 w sprawie zmiany w Budżecie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa na rok 2021
Rada Małopolskiej OIIB wprowadza zmianę w Budżecie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa na rok 2021, uzwiązaną z realizacją Uchwały Nr 193/R/2021.
211/R/2021 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetu na 2022 rok Rada Małopolskiej OIIB uchwala prowizorium budżetu
na 2022 rok.
212/R/2021 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego. Rada Małopolskiej OIIB postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01-31.12.2021 r. biegłemu rewidentowi.
213/R/2021 w sprawie zwołania XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
214/R/2021 w sprawie terminarza przygotowań do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB ustala terminarz przygotowań
do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.