Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2021

16 marca 2021 r.

Numer Treść Uwagi
163/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 76/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 76/P/2021.
164/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 77/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 77/P/2021.
165/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 78/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 78/P/2021.
166/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 79/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 79/P/2021.
167/R/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 80/P/2021 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 80/P/2021.
168/R/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 9 członków MOIIB.
169/R/2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Problemowego ds. Etyki
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Etyki.
170/R/2021 w sprawie współorganizacji i objęcia patronatem honorowym IX Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.,,Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie'' Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować
i objąć honorowym patronatem IX Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt.,,Urządzenia piorunochronne
w projektowaniu i budowie'', która odbędzie się w dn. 21.10.2021 r. w Krakowie.
171/R/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2020 rok
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2020 rok i rekomenduje
je XX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
172/R/2021 w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB zwołuje XX Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
od godz. 11:00 w dn. 15.04.2021 r. do godz. 11:00
w dn. 19.04.2021 r., przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na  odległość - systemu informatycznego.
173/R/2021 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2021 rok
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2021 rok i rekomenduje go XX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB
do przyjęcia.

11 maja 2021 r.

Numer Treść Uwagi
174/R/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
175/R/2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach, konferencjach N-T i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 26 członków MOIIB.
176/R/2021 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów" NOVDROG`21" Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie
i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii
i regionów NOVDROG`21", która odbyła się w dn. 11.03.2021 r.
177/R/2021 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów (nie otrzymujących ryczałtów) na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB.
178/R/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosków XX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB rozpatrzyła zgłoszone przez Delegatów MOIIB wnioski i podjęła decyzję o skierowaniu 1 wniosku do realizacji w strukturach MOIIB, skierowaniu 4 wniosków do realizacji w strukturach Krajowej Rady PIIB, odrzuceniu 7 wniosków (1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę).