Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2010

27 kwietnia 2010 r.

Numer Treść Uwagi
1/R/2010 w sprawie składu Prezydium Rady Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB uchwaliła skład Prezydium Rady MOIB
2/R/2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczących Rady Małopolskiej OIIB W wyniku przeprowadzonych w trybie tajnym wyborów Rada Małopolskiej OIIB powołała 3 wiceprzewodniczących Rady Małopolskiej OIIB.
3/R/2010 w sprawie powołania sekretarza Rady Małopolskiej OIIB W wyniku przeprowadzonych w trybie tajnym wyborów Rada Małopolskiej OIIB powołała sekretarza Rady Małopolskiej OIIB.
4/R/2010 w sprawie powołania skarbnika Małopolskiej OIIB W wyniku przeprowadzonych w trybie tajnym wyborów Rada Małopolskiej OIIB powołała skarbnika Małopolskiej OIIB.
5/R/2010 w sprawie powołania członków Prezydium Rady Małopolskiej OIIB W wyniku przeprowadzonych w trybie tajnym wyborów Rada Małopolskiej OIIB powołała 2 członków Rady Małopolskiej OIIB.
6/R/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Rada MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 9 członków MOIIB za udział w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
7/R/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB
8/R/2010 w sprawie powołania składów orzekających Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza powołanie dwóch składów orzekających w sprawach członkowskich
9/R/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. etyki i ochrony zawodu Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego ds. etyki i ochrony zawodu, Rada MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu.

9 czerwca 2010 r.

Numer Treść Uwagi
10/R/2010 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB
11/R/2010 w sprawie powołania składów orzekających Rada MOIIB powołuje członka składu orzekającego
w sprawach członkowskich nr 1
12/R/2010 w sprawie kompetencji członków Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB uchwala kompetencje dla członków Prezydium Rady MOIIB
13/R/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 4 członków MOIIB
14/R/2010 w sprawie odbywania podróży służbowych Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia uznać jako obowiązujące w Małopolskiej OIIB zasady zapisane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 236 poz.1990 oraz poz.1991 z późn. zm. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących członkom organów lub zespołów MOIIB oraz pracownikom Biura MOIIB z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

7 września 2010 r.

Numer Treść Uwagi
15/R/2010 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB
16/R/2010 w sprawie wniosków i zaleceń
z kontroli
Rada MOIIB zapoznała się z protokołami z kontroli przeprowadzonych przez OKR oraz zobowiązuje Prezydium Rady do przygotowania informacji z realizacji wniosków
i zaleceń wynikających z przedłożonych protokołów.
17/R/2010 w sprawie powołania składu Rady Programowej biuletynu MOIIB "Budowlani" i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Redaktora Naczelnego Rada Małopolskiej OIIB postanawia powołać skład Rady Programowej Biuletynu "Budowlani" oraz ustala wynagrodzenie dla członków Rady Programowej.
18/R/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB
19/R/2010 w sprawie zakupu kalendarzy
na 2011 rok
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2011 rok.

23 listopada 2010 r.

Numer Treść Uwagi
20/R/2010 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB
21/R/2010 w sprawie realizacji wniosków
i zaleceń wynikających
z kontroli OKR
Rada MOIIB przyjmuje do wiadomości i akceptuje informację dotyczącą realizacji wniosków i zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonych przez OKR.
22/R/2010 w sprawie ustalenia terminu
X Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać X Zjazd Sprawozdawczy Delegatów MOIIB w dniu 12 kwietnia 2011

14 grudnia 2010 r.

Numer Treść Uwagi
23/R/2010 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu na I półrocze 2011 r.
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje prowizorium budżetu na I półrocze 2011 r.
24/R/2010 w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
Rada MOIIB ustala zasady prowadzenia rachunkowości
w Małopolskiej OIIB, obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.
25/R/2010 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku o certfikację MOIIB w zakresie odnawialnych źródeł energii
Rada Małopolskiej OIIB powołuje zespół ds. przygotowania wniosku o certfikację MOIIB w zakresie odnawialnych źródeł energii
26/R/2010 w sprawie wniosków i zaleceń
z kontroli
Rada Małopolskiej OIIB zapoznała się z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
27/R/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB
28/R/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyjąć patronat honorowy i wyrazić zgodę na wykorzystanie logo MOIIB
w materiałach promujących XXIII Konferencję Naukową
pt. Metody komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych", która odbędzie się
w dn. 28.02-03.03.2011r. w Korbielowie.
29/R/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Rada Małopolskiej OIIB postanowiła przyznać dofinansowanie X Międzynarodowego Sympozjum "ENERGODOM 2010", które odbyło się w Krakowie,
w dn. 13-15 września 2010.
30/R/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Orderów i Odznaczeń Rada Małopolskiej OIIB powołuje Zespół Problemowy
ds. Orderów i Odznaczeń
31/R/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, konferencjach naukowo-technicznych oraz z tytułu zakupu sprzętu komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 46 członków MOIIB za udział
w szkoleniach, konferencjach naukowo-technicznych
oraz z tytułu zakupu sprzętu komputerowego.
32/R/2010 w sprawie przyjęcia wzoru tabeli informacji dla Rady MOIIB z realizacji budżetu MOIIB Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje do stosowania wzór tabeli informacji z realizacji budżetu MOIIB.