Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

II Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (12.04.2006 r.)

Dobiegła końca I kadencja działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w okręgu małopolskim. Po czterech latach od I Zjazdu Założycielskiego, przyszedł czas na podsumowania i wybór nowych władz do ustawowych i statutowych organów MOIIB. W dniu 12 kwietnia 2006 r. odbył się w Krakowie II Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy z udziałem 184 delegatów (na ogólną liczbę 197), wybranych na zebraniach obwodowych w listopadzie i grudniu 2005 r.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością następujący Goście:

 • Andrzej Adamczyk - Poseł na Sejm RP, członek MOIIB,
 • Andrzej Bratkowski - wiceprzewodniczący PIIB,
 • Elżbieta Gabryś - z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego MUW,
 • Jerzy Żbik - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Tadeusz Fic - Małopolski Okręgowy Inspektor Pracy,
 • prof. Jacek Śliwiński - dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
 • Borysław Czarakcziew - przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów,
 • Tomasz Stupnowicz - prezes firmy Hanza Brokers S.A.,
 • Zdzisław Richter - Prezes FSNT NOT w Krakowie,
 • Prezesi Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych w Krakowie.

Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu, którego przewodniczącym był Kol. Zbysław Kałkowski, wiceprzewodniczącymi - Kol. Jan Skawiński i Kazimierz Ślusarczyk a sekretarzami: Kol. Katarzyna Gogola i Gabriela Guzik. Komisjom zjazdowym przewodniczyli:

 • mandatowej Kol. Zbigniew Kot,
 • wyborczej Kol. Andrzej Legutki,
 • skrutacyjnej Kol. Marcin Matoga,
 • uchwał i wniosków Kol. Krystyna Korniak - Figa.

Po części oficjalnej i wystąpieniach Gości, Delegaci przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Następnie, po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego Rady za rok 2005 przez Przewodniczącego Zygmunta Rawickiego i finansowego przez skarbnika Irenę Bobulską - Pacek, wystąpili kolejno ze swoimi sprawozdaniami przewodniczący pozostałych organów MOIIB, tj.: Stanisław Karczmarczyk (OKK), Zbigniew Domosławski (OSD), Stanisław Abrahamowicz (ORzOZ) i Henryk Trębacz (OKR). Przewodniczący OKR wystąpił do Zjazdu o udzielenie Radzie absolutorium za rok 2005. Część sprawozdawcza zakończyła się krótką dyskusją i podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia wszystkich sprawozdań za rok 2005 i udzielenia absolutorium (jednomyślnie!).

W drugiej części Zjazdu - wyborczej na nową kadencję - zostały zaproponowane kolejno kandydatury przewodniczących do organów MOIIB. I tak przewodniczącymi zostali ponownie:

 • Rady: Zygmunt Rawicki
 • OKK: Stanisław Karczmarczyk
 • OSD: Zbigniew Domosławski
 • OKR: Henryk Trębacz
 • ORzOZ: Stanisław Abrahamowicz (plus 7 zastępców).

Po przerwie obiadowej Zjazd dokonał wyboru członków do czterech organów MOIIB oraz delegatów na Zjazdy Krajowe PIIB w liczbie:

 • 29 członków Rady,
 • 14 członków OKK,
 • 14 członków OSD,
 • 5 członków OKR,
 • 18 delegatów na Zjazd Krajowy PIIB.

Do komisji uchwał i wniosków II-go Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego MOIIB wpłynęło 12 wniosków, które zostały pogrupowane w zależności od kompetencji ich załatwienia. Zjazd wnioski przyjął i skierował do rozpatrzenia przez: Radę MOIIB - 1 wniosek, Komisję Prawno-Regulaminową PIIB (przez zespół prawno-regulaminowy MOIIB) - 4 wnioski, najbliższy Zjazd Krajowy PIIB - 4 wnioski oraz Brokera Hansa-Brokers - 1 wniosek. 2 wnioski zostały odrzucone.

Galeria zdjęć