Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Standardy dot. Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie

pobierz plik

 

Standardy dotyczące Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie

 

 1. A. Definicje i określenia

1 . Opinia techniczna – opisuje stan przedmiotu opinii i zalecenia dot. dalszego z nim  postępowania.

Opinia techniczna określa, analizuje i interpretuje stan projektowy lub rzeczywisty obiektu budowlanego, albo jego elementów i formułuje wnioski dot. dalszych zamierzeń w odniesieniu do przedmiotowego obiektu. Wnioskiem opinii może być np. konieczność opracowania ekspertyzy. Wiodącym celem opinii jest ocena analizowanego stanu na tle obowiązujących przepisów prawnych i technicznych.

2 . Ekspertyza techniczna – określa stan przedmiotu ekspertyzy oraz przyczyny i środki zaradcze.

Ekspertyza techniczna to studium przyczynowo - skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. Analizuje zdarzenie opierając się o rzeczywisty stan obiektu i jego elementów składowych. Zawiera dokumentację i ocenę zjawisk zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego. Obejmuje systematykę oraz inwentaryzację uszkodzeń i niezbędne badania elementów i materiałów. Zawiera analizę obliczeniową,  ocenę rozwiązań technologicznych i określa związki przyczynowo-skutkowe ocenianego zdarzenia. Formułuje wnioski stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.

 

3 . Nazwę opracowania określa Zamawiający, lub Zamawiający z Wykonującym.

 

B. Zasady etyki zawodowej

4 . Autor opinii lub ekspertyzy technicznej w budownictwie powinien kierować się zasadami etyki zawodowej.

 

5. Zasady etyki zawodowej autora opinii lub ekspertyzy technicznej wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych oraz z „Kodeksu Etyki” (KE) Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

6. Autor opinii lub ekspertyzy powinien bezwzględnie przestrzegać zasadę uczciwego
i bezstronnego traktowania wszystkich stron, których dotyczy przedmiot wykonywanej opinii, lub ekspertyzy.

 

7. Autor opinii lub ekspertyzy technicznej nie może narażać swego zleceniodawcy na podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie.

 

8. Autor opinii lub ekspertyzy technicznej powinien informować swojego zleceniodawcę
o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania.

 

C. Rzetelność zawodowa

9. Autor opinii lub ekspertyzy technicznej jest obowiązany przestrzegać przepisy prawa
i standardy zawodowe.

 

10. Autor opinii lub ekspertyzy technicznej powinien podejmować tylko takie zadania,
do których wykonania jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany.

11. Autor nie może podejmować się wykonywania opinii lub ekspertyzy, której problematyka wykracza poza zakres jego uprawnień, wiedzy i doświadczenia zawodowego.

 

D. Tajemnica zawodowa

 

12. Autor powinien zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane z przedmiotem wykonywanej opinii lub ekspertyzy, a na ich ujawnienie uzyskać stosowną zgodę.

 

E. Standardy zawodowe

13. Autor powinien sprawować samodzielną funkcję techniczną w budownictwie osobiście
i w sposób niezawisły.

14. Przedmiotem opinii lub ekspertyzy powinna być wyłącznie problematyka techniczna. Autor wskazuje przyczynę zaistniałego zjawiska, natomiast nie orzeka o odpowiedzialności.

 

15. Jeżeli dla tego samego przedmiotu powstaje opinia lub ekspertyza wykonywana przez drugiego autora, to powinna zostać opracowana na takich samych zasadach jak pierwsza
tj. opierać się na jego własnych badaniach, analizach, obliczeniach itp. oraz formułować jego własne wnioski.

16. Oceny wiarygodności i trafności wniosków z dwóch niezależnych opinii lub ekspertyz powinien dokonać zamawiający w trybie, jaki uzna za stosowny. Autorzy obu takich opinii lub ekspertyz powinni mieć możliwość obrony swoich stanowisk.

 

17. Opinia techniczna powinna zawierać:

 • Określenie celu i zakresu opracowania;
 • Podstawy formalne;
 • Listę, albo kopie udostępnionych dokumentów;
 • Opis i charakterystykę przedmiotu opracowania;
 • Zalecenia dot. przedmiotu opracowania;
 • Wnioski końcowe.

 

18.  Ekspertyza techniczna powinna zawierać:

 • Określenie celu i zakresu opracowania;
 • Podstawy formalne;
 • Zestawienie materiałów będących podstawą opracowania;
 • Opis stanu technicznego przedmiotu opracowania;
 • Analiza techniczna występujących zjawisk i ich przyczyn;
 • Wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń;
 • Wnioski i zalecenia.


F. Przypisy końcowe

19. Standardy dotyczące opinii i ekspertyz technicznych w budownictwie są zalecane uchwałą Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do stosowania przez autorów tych opracowań.

 

Standardy dotyczące Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie pobierz plik