Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Zespoły działające w ramach MOIIB

Zespoły działające w ramach MOIIB

 

Na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zostały utworzone komisje i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym. Wszystkie działające komisje i zespoły zostały powołane uchwałami, w których został określony: cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi, ich nazwa oraz skład osobowy i ich przewodniczący.

Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

Kliknij i dowiedz się więcej!

Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych

Kliknij i dowiedz się więcej!

Zespół Problemowy ds. Komunikacji Społecznej

Kliknij i dowiedz się więcej!

Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych

Kliknij i dowiedz się więcej!

Zespół Problemowy ds. Odznaczeń

Kliknij i dowiedz się więcej!

Zespół Problemowy ds. Etyki

Kliknij i dowiedz się więcej!

Zespół Doraźny ds. Wypracowania Standardów Ułatwienia Dostępu dla Osób Niepełnosprawnych

Kliknij i dowiedz się więcej!