Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Organy

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) to instytucja, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu standardów profesjonalizmu i etyki w branży inżynieryjno-budowlanej. Nasze działania są możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy sześciu głównych organów, które wspólnie dbają o najwyższe standardy wykonywanych usług i rozwój zawodowy naszych członków. Zapraszamy do zapoznania się z ich kompetencjami i rolą, jaką pełnią w naszej organizacji.

Okręgowa Rada Małopolskiej OIIB to organ nadzorujący, który odpowiada za kierowanie całokształtem działalności Izby. To właśnie Rada wytycza strategiczne kierunki rozwoju i dba o interesy naszych członków.

Okręgowy Zjazd MałopolskiejOIIB jest najwyższym organem decyzyjnym, który zbiera się w regularnych odstępach czasu, aby ustalać priorytety dla działalności Izby i podejmować kluczowe decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej OIIB odgrywa fundamentalną rolę w procesie certyfikacji zawodowej. To ona odpowiada za weryfikację kwalifikacji oraz przyznawanie uprawnień inżynierskich, co gwarantuje, że tylko najbardziej kompetentni profesjonaliści mogą pracować w naszej branży.

Okręgowy Sąd Małopolskiej OIIB zajmuje się rozpatrywaniem spraw dyscyplinarnych i zapewnieniem przestrzegania zasad etyki zawodowej. Jego działalność jest fundamentem dla utrzymania najwyższych standardów etycznych wśród naszych członków.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to osoba, która czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków zawodowych przez członków Izby. Dzięki jego pracy każdy inżynier może czuć się wspierany i sprawiedliwie traktowany.

Okręgowa Komisja Rewizyjna Małopolskiej OIIB pełni funkcję audytorską, kontrolując działalność finansową i administracyjną Izby, co zapewnia transparentność i odpowiedzialność na każdym szczeblu organizacji.

Zachęcamy do bliższego poznania kompetencji każdego z tych organów, aby lepiej zrozumieć, jak pracujemy na rzecz podnoszenia standardów w branży inżynieryjno-budowlanej i jak możemy wspierać rozwój zawodowy każdego z naszych członków. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo więcej informacji oraz szczegółowe opisy działalności wszystkich organów MOIIB.

Organy

Okręgowa Rada Małopolskiej OIIB

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Okręgowy Zjazd Małopolskiej OIIB

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej OIIB

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej OIIB

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Okręgowa Komisja Rewizyjna Małopolskiej OIIB

Kliknij aby dowiedz się więcej!