Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych

Do obowiązków Zespołu samopomocowego należy:

  1. przyjmowanie wniosków i podań o przyznanie środków finansowych

  2. sprawdzanie i rozpatrywanie złożonej dokumentacji

  3. sporządzanie protokołów z każdego posiedzenia Zespołu

  4. występowanie z wnioskiem do Okręgowej Rady o zatwierdzenie przyznania
    i wypłacenia pomocy osobom uprawnionym

  5. prowadzenie kart świadczeń samopomocowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu Samopomocowego

  6. sporządzanie rocznych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu Samopomocowego

 

Skład osobowy: 

Katarzyna

Batorska

MAP/BO/0047/12

Przewodnicząca

Anna

Bryksy

MAP/BD/1386/01

 

Krzysztof

Gazda

MAP/IE/0300/19

 

Regulamin

Kliknij i dowiedz się więcej!

Druki i wnioski

Kliknij i dowiedz się więcej!