Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80, 30-054 Kraków (dalej: Administrator).

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
poczty elektronicznej, e-mail: map@map.piib.org.pl
lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: biurowarszawa@kzajac.com.pl.