Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Wpis do e-CRUB

Osoba, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r., może  wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego, której jest członkiem, o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, jej danych. Wniosek należy doręczyć osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ePUAP (nie e-mail) do okręgowej komisji kwalifikacyjnej danej izby.

Do wniosku dołącza się kopię uprawnień/oryginał uprawnień budowlanych/odpis uprawnień poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza (nie ma obowiązku dołączania oryginału lub odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego posiada już taki oryginał lub odpis oraz w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 15 ustawy – Prawo budowlane.

Właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna, po uzyskaniu od właściwej okręgowej rady informacji o dotychczasowych wpisach wnioskodawcy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka, przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, i w zależności od wyniku tej weryfikacji:

  1. przekazuje dane i informacje, wraz z kopią uprawnień budowlanych, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB;
  2. wydaje decyzję o odmowie przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych i informacji, oraz kopii uprawnień budowlanych.

Aby sprawdzić informacje w rejestrze należy wejść na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://e-crub.gunb.gov.pl/ i wpisać swoje imię (imiona) oraz nazwisko.

Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Kliknij i dowiedz się więcej!

Wniosek o wpis do e-crub

Kliknij i dowiedz się więcej!