Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

XXIII Zjazd Sprawozdawczy

W dniu 20 kwietnia 2024 r. odbył się XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. W Zjeździe wzięło udział 122 Delegatów, na 146 uprawnionych, zatem frekwencja wyniosła 83,5 %.

Zjazd rozpoczął pokaz filmu, zrealizowanego przez Małopolską OIIB, ukazującego znaczenie roli inżyniera budownictwa w życiu społecznym i gospodarczym i promującego efekty działalności małopolskich inżynierów. Przewodniczący Okręgowej Rady – Mirosław Boryczko syntetycznie podsumował wydarzenia 2023 roku w naszym samorządzie zawodowym.

Przewodniczącym XXIII Zjazdu Małopolskiej OIIB został wybrany Jan Żakowski, a w skład Prezydium Zjazdu weszli: Józefa Majerczak i Marta Poremba - jako Wiceprzewodniczące oraz Joanna Malikiewicz-Pachla i Szymon Seręga - jako Sekretarze.

Zjazd był okazją do uhonorowania członków Małopolskiej OIIB za działalność na rzecz samorządu zawodowego.  Złotą Odznaką PIIB odznaczeni zostali:  Agnieszka Bronowska,  Jerzy Hydzik i  Mateusz Morańda, a Srebrną Odznakę PIIB otrzymali: Zbigniew Racoń, Lech Sobieszek i Kazimierz Piszczek.

Sekretarz Okręgowej Rady, Skarbnik MOIIB, Przewodniczący OKK, OSD i OKR oraz Koordynator Okręgowych ROZ  przedstawili sprawozdania z działalności organów statutowych Małopolskiej OIIB w 2023 r. Szczegółowe sprawozdania zostały ze stosownym wyprzedzeniem przedstawione Delegatom w materiałach zjazdowych. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone i udzielone zostało absolutorium Okręgowej Radzie, przyjęty został także budżet Małopolskiej OIIB na 2024 r. Do Zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek od Delegatów.

Ciekawą propozycją dla Delegatów był zaprezentowany podczas Zjazdu wykład dotyczący wykorzystania nowych technologii, pt. „Zastosowanie wizyjnych technik pomiarowych w obrazowaniu obiektów budowlanych” wygłoszony gościnnie przez  przedstawicieli Instytutu Techniki Budowlanej - dr hab. inż. Artura Piekarczuka oraz mgr inż. Aleksandrę Mazurek, na zakończenie którego odbył się pokaz praktycznego zastosowania zaprezentowanych technik.

Podczas Zjazdu przedstawione zostały także prezentacje  dotyczące aktualnych działań prowadzonych przez powołany przez Okręgową Radę MOIIB w 2023 r. Zespół Problemowy ds. Komunikacji Społecznej, tj. prac nad przebudową strony internetowej naszej Izby oraz pilotażowego programu legitymacji służbowej inżyniera dla członków MOIIB.

WPROWADZENIE

W dniu 20 kwietnia 2024 r. odbył się XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. W Zjeździe wzięło udział 122 Delegatów, na 146 uprawnionych, zatem frekwencja wyniosła 83,5 %.

Chmura tagów

Relacje

Więcej informacji?

  1. Facebook
  2. Youtube