Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin działania Zespołu Problemowego MOIIB ds. Rzeczoznawstwa

pobierz plik

 

 

Regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa jest organem opiniodawczo-doradczym Rady MOIIB, utworzonym na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego celem jest działalność obejmująca realizację zadań wyszczególnionych w § 4 Regulaminu.

 

§ 2

Regulamin określa:

 • strukturę organizacyjną Zespołu,
 • zakres zadań,
 • tryb pracy i zasady działania Zespołu.

 

Rozdział II. Struktura organizacyjna Zespołu

§ 3

 1. Zespół składa się z członków w liczbie do 8 osób, w tym przewodniczącego mianowanego przez Radę MOIIB.
 2. Członkowie Zespołu powoływani są przez  Radę MOIIB na wniosek przewodniczącego Zespołu.
 3. Zespół spośród swoich członków może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego
  i sekretarza.
 4. Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Rady MOIIB.
 5. Wszelkie zmiany osobowe w składzie Zespołu w trakcie trwania kadencji wymagają akceptacji Rady MOIIB.

Rozdział IV.  Zakres zadań Zespołu

§ 4

Ramowe zadania Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa obejmują w szczególności:

 1. Działania na rzecz promowania roli rzeczoznawców przy sporządzaniu opinii i ekspertyz technicznych w budownictwie.
 2. Utworzenie, we współpracy z Okręgową Komisją Kwalifikacyjną, bazy rzeczoznawców
  z podaniem zakresu specjalizacji w obrębie danej branży budowlanej.
 3. Promowanie idei rzeczoznawstwa wśród członków MOIIB w celu rozszerzenia bazy rzeczoznawców.
 4. Współpracę z sądami w zakresie opiniowania kandydatów na biegłych sądowych oraz podnoszenia jakości opinii i ekspertyz opracowywanych dla potrzeb sądów.
 5. Organizację seminariów i paneli dyskusyjnych poświęconych problematyce rzeczoznawstwa.
 6. Współpracę z ośrodkami rzeczoznawstwa Stowarzyszeń naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych współpracujących z MOIIB.
 7. Współpracę z pozostałymi zespołami problemowymi MOIIB.

Rozdział III.  Tryb pracy i zasady działania Zespołu

§ 5

 1. Zespół działa we wszystkich sprawach tematycznie dotyczących współpracy z sądami, osób wykonujących funkcje biegłych sądowych oraz rzeczoznawstwa budowlanego,
  w zakresie nie zastrzeżonym do działania innych organów.
 2. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu prowadzi biuro MOIIB.
 3. Działalność Zespołu nadzorowana jest przez Radę MOIIB.
 4. Protokoły z każdego posiedzenia Zespołu są sporządzane po odbyciu posiedzenia
  i podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu  Zespołu.
 5. W razie potrzeby mogą być powoływane Zespoły robocze dla konkretnych tematów.

Rozdział V.  Postanowienia końcowe

§6

 1. Sprawy sporne wynikające z interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady MOIIB po zasięgnięciu opinii Zespołu i Prezydium Rady MOIIB w terminie do 30 dni od złożenia skargi.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej
  i wymagają zatwierdzenia przez Radę MOIIB w trybie uchwały.
 3. Zespół realizuje zadania przy pomocy środków finansowych przewidzianych
  w preliminarzu wydatków zatwierdzonym w ramach budżetu rocznego MOIIB.
 4. Określenie ekwiwalentu za pracę w Zespole następuje według zasad gospodarki finansowej PIIB.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę MOIIB.